Haku

Ikääntyneiden käyttökokemuksia arjen teknologiasta

QR-koodi

Ikääntyneiden käyttökokemuksia arjen teknologiasta

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja kuvata ikääntyneiden kokemuksia sekä näkökulmia teknologian käytöstä arjessaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa yksilöllisistä tarpeista, toiveista ja peloista huomioiden alueelliset erot ja koulutustaustaa sekä miten apuvälineet tukevat yksilöllistä hyvinvointia. Tarkoituksena oli haastatteluiden avulla selvittää ikääntyneiden suhtautumista teknologiaan ja yleisimmin käytettäviin digilaitteisiin. Tavoitteena on, että tuloksia voi hyödyntää tuotekehittelyssä. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Active Seniors in digiage -hankkeen kanssa.

Opinnäytetyön tietoperusta perustui ikääntymiseen ja sen tuomiin muutoksiin toimintakyvyissä. Ikääntyneiden määrä Suomessa jatkaa kasvuaan ja teknologian merkitys kasvaa samaa vauhtia kuin vanhusväestön määrä. Ikääntymisen tuomat muutokset lisäävät kotona selviytymisen haasteita. Ikäteknologialla pyritään tukemaan ikääntyvän toimintakykyä ja selviytymistä kotona.

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä oli laadullinen tutkimus. Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla haastattelulla eli teemahaastattelulla. Tutkimukseen osallistui 29 haastateltavaa eri ikäryhmistä, koulutustaustoista ja asuinpaikoista. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.

Tuloksista kävi ilmi, että suurin osa haastateltavista olisivat olleet halukkaita oppimaan käyttämään sujuvammin haastattelulomakkeissa mainittuja digilaitteita. Moni haastateltavista osasi käyttää arjen teknologiaa suhteellisen sujuvasti ja turvautui vain ajoittain omaisten tukeen. Pieni osa tutkimukseen osallistuvista kokivat teknologian hyödyllisenä mutta ei itselleen tarpeellisena. Muutama vastanneista ei kokenut mielenkiintoa teknologian käytölle eikä tarvetta uuden oppimiselle. Useimmat toivoivat teknologian helppokäyttöisyyttä.

Tulevaisuudessa tulisi teknologiaa kehittää käyttäjälähtöisempi huomioiden eri ikäryhmiä.

Tallennettuna:
sulje

Vaikuta Finnan kehittämiseen ja vastaa kyselyyn!

Vastaajien kesken arvotaan 10 kpl Museokortteja.

Avaa kysely

Ei kiitos