Potilaiden kokemuksia sairaalan ulkopuolisesta ensihoidosta

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Potilaiden kokemuksia sairaalan ulkopuolisesta ensihoidosta

Tässä opinnäytetyössä selvitettiin sairaankuljetuksen potilaiden kokemuksia saamastaan ensihoidosta. Opinnäytetyön keskeisenä tarkoituksena oli tutkia mistä eri seikoista asiakaskokemukset koostuvat ensihoidon prosessien eri vaiheissa ja mitkä seikat edistävät laadukkaan hoidon toteutumista. Tutkimuksen tilaajana oli Lopen Sairaankuljetus Oy. Opinnäytetyömme näkökulmana oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimus suoritettiin teemahaastatteluna haastattelemalla 11 Lopen Sairaankuljetus Oy:n potilasta. Haastattelun teemat perustuivat ensihoitoprosessin pääkohtiin aina avun hälyttämisestä, ensihoidon toteutumiseen ja lopulliseen hoitopaikkaan kuljettamiseen. Haastateltavat valittiin ennalta sovittujen valintaperusteiden mukaisesti. Valintaperusteita olivat mm. kiireellisyys ensihoidossa, ensihoitoa edellyttävä sairaus tai vamma, kuljetusajankohta ja 18 - 65 vuoden ikä. Haastattelut suoritettiin potilaiden kotona tai Lopen terveysaseman tiloissa. Haastattelut nauhoitettiin ja auki kirjoitettiin. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Potilaat kuvasivat kokemuksiaan sekä Hämeen hätäkeskuksen, Lopen sairaankuljetuksen että Riihimäen ja Hämeenlinnan päivystyspoliklinikoista. Työn tuloksissa keskityttiin ensihoitoprosessin osatekijöihin. Hätäkeskuksen palveluihin oltiin yksimielisen tyytyväisiä. Potilaat kokivat saaneensa asianmukaisia neuvoja oireiden lievittämiseksi. Potilaat olivat kokeneet avun paikalle saapumisen helpotuksena ja turvallisuudentunteen luomisen merkittävänä. Tärkeäksi koettiin myös omaisten informointi. Haastateltavien mielestä auttajat olivat ammattitaitoisia ja heidän toimintansa oli määrätietoista. Työskentely koettiin asiakaslähtöiseksi, mikä tarkoitti mm. autettavan mielipiteiden huomioimista. Tärkeäksi koettiin turhan kuljetuksen välttäminen ja oikean hoitopaikan valinta. Kuljetuksen aikainen vuorovaikutus ja toiminta koettiin myös tärkeäksi. Tämän aineiston mukaan haastatellut olivat pääosin tyytyväisiä kaikkiin sairaankuljetukseen liittyviin hoidon osa-alueisiin. Haastatteluiden tulosten pohjalta luotiin kehittämisehdotuksia asiakastyytyväisyyden parantamiseksi ensihoidossa. Laadullisille tutkimuksille on myös jatkossa tarvetta. Lopen Sairaankuljetus Oy:n palvelu on laadukasta, ja haastateltavat ilmaisivat tyytyväisyytensä myös hätäkeskuksen toimintaan. Sairaankuljetuksen ja hätäkeskuksen toiminnassa riittää tulevaisuudessakin tarvetta jatkotutkimukselle, vaikkapa sairaankuljetuksen hoidon laadun arvioimiselle työntekijöiden näkökulmasta.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet