"Yhteistyössä on voimaa" - varhaiskasvattajien ja vanhempien näkemyksiä ja kokemuksia kasvatuskumppanuudesta

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

"Yhteistyössä on voimaa" - varhaiskasvattajien ja vanhempien näkemyksiä ja kokemuksia kasvatuskumppanuudesta

Tämä opinnäytetyö käsittelee varhaiskasvattajien ja vanhempien välistä kasvatuskumppanuutta päivähoidossa. Laadullinen tutkimus toteutettiin yhteistyössä vantaalaisen päivähoitotoimintayksikön kanssa. Aineisto kerättiin päivähoidon työntekijöille ja lasten vanhemmille suunnatuilla kyselylomakkeilla sekä työntekijöille järjestetyssä ryhmäteemahaastattelussa kevään 2011 aikana. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kasvatuskumppanuuden nykytila sekä sen kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia varhaiskasvattajien ja vanhempien näkökulmista. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa myös, kuinka vanhemmat tuntevat kasvatuskumppanuus-käsitteen. Tutkimustuloksissa korostui, että kaikki vastaajat, niin varhaiskasvattajat kuin lasten vanhemmat pitävät kodin ja päivähoidon välistä yhteistyötä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden vanhempien mielestä päivähoidon ja kodin välinen yhteistyö toimi tutkimushetkellä hyvin tai erittäin hyvin. Myös varhaiskasvattajista suurin osa piti yhteistyömuotojen toimivuutta hyvänä. Lisäksi tutkimuksesta selvisi, että tutkimukseen osallistuneista vanhemmista kolmasosa ei ollut kuullut käsitteestä kasvatuskumppanuus. Vastauksista ilmeni kuitenkin, että vanhemmat tuntevat muun muassa kasvatuskumppanuuden keskeiset periaatteet ja tavoitteet. Tulosten mukaan päivähoitoyksikössä käytetään edelleen enemmän käsitettä kodin ja päivähoidon välinen yhteistyö. Varhaiskasvattajat eivät nähneet tarpeelliseksi muodostaa päivähoitoyksikölle yhteistä toimintamallia, jonka mukaan yhteistyötä tulisi tehdä samalla tavalla kaikkien asiakasperheiden kanssa. Päivähoidon työntekijöiden ja vanhempien vastauksista tuli esille, että kasvatuskumppanuutta olisi hyvä pohtia päivähoitoyhteisössä tarkemmin esimerkiksi arvokeskustelussa ja vanhempainilloissa. Keskustelun avulla sekä varhaiskasvattajat että vanhemmat voisivat löytää yhtenäisen ja lapsen edun mukaisen toimintalinjan kasvatuskumppanuuteen. Tutkimukseen osallistuneiden varhaiskasvattajien mukaan päivähoidon ja kodin välisten yhteistyömuotojen toimivuutta ei arvioida järjestelmällisesti, mikä on lisäksi yksi kehittämiskohde kasvatuskumppanuudessa. Tuloksista päätellen päivähoitotoimintayksikössä olisi myös hyvä kartoittaa vanhempien kiinnostusta sekä valmiutta perustaa ja osallistua vanhempaintoimikuntaan. Tutkimustuloksissa korostui muun ohella varhaiskasvattajien ja vanhempien toiveet perheiden sekä päivähoidon yhteisten tapahtumien ja vanhempien vertaistoiminnan lisäämisestä, mikä lisäisi samalla yhteisöllisyyttä päivähoitoyksikössä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet