NOPS 2010-2012, Nuorten työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa : Liikuntatapaturmaesite

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

NOPS 2010-2012, Nuorten työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa : Liikuntatapaturmaesite

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa liikuntatapaturmia ennaltaehkäisevä esite. Opinnäytetyön kohderyhmänä olivat 15-18-vuotiaat ammattiopisto-opiskelija nuoret. Esite toteutettiin osana NOPS 2010-2012, Nuoren työ ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa hanketta. Hankkeen päätavoitteena on kehittää toimintamalli, jossa ammattikorkeakoulun terveys- ja sosiaalialan opiskelijat kytketään osaksi ammattiopistojen terveyttä edistävää toimintaa. Hankkeen tavoitteena on edistää nuoren terveellisiä elämäntapoja sekä turvallista ja terveellistä työn tekemistä. Tämän opinnäytetyön teoreettisena pohjana on käytetty nuorten liikuntatapaturmiin liittyvää tietoa nuorten elintavoista, nuoren kehityksen keskeisistä piirteistä, sekä ympäristön vaikutuksista liikuntatapaturmiin. Esite toteutettiin toimintatutkimuksellista lähestymistapaa käyttäen. Esitteen yhtenä kehittämismenetelmänä olivat kohderyhmänedustajien ja asiantuntijoiden teemahaastattelut. Asiantuntijoiden haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluna ja kohderyhmän edustajien haastattelu ryhmähaastatteluna. Haastatteluiden tarkoituksena oli kerätä tietoa siitä, millainen on hyvä nuorille suunnattu liikuntatapaturma esite. Haastatteluiden tulokset olivat yhdenmukaisia; esitteen sisällön on oltava helppolukuista, ulkoasun tulee olla vetoava ja tekstiä ei saa olla liikaa. Haastattelujen jälkeen esitteestä valmisteltiin luonnos, joka lähetettiin arvioitavaksi kohderyhmän edustajille. Kirjallinen arviointi saatiin sähköpostin välityksellä. Arvioinnin pohjalta tuotettiin esite valmiiksi. Valmis esite sisältää yleistä tietoa liikuntatapaturmista sekä liikuntatapaturmien ennaltaehkäisystä. Esite on saatavissa Laurea Hyvinkään NOPS -sivustolla ja sen voi tulostaa kuka tahansa. Tarkoituksena on, että esitteestä voivat hyötyä myös muut kuin kohderyhmä. Opinnäytetyön kehittämishaasteena oli, miten saisi toteutettua mahdollisimman kattavan ja asiantuntevan, mutta samalla nuoria kiinnostavan esitteen. Nuorten liikuntatapaturmat aihealueena on laaja ja siitä saatava tieto on rajallista, joten tulevaisuudessa kehittämishaasteena on aiheesta saatavan tiedon lisääminen ja sen välittäminen tietoa tarvitseville.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet