Markkinointiviestintäkanavien tehokkuuden kartoitus ja kehittäminen – Case: Elmo Sports & Grill

Aineiston käyttöoikeudet
Creative Commons Attribution-NoDerivs 1.0 Suomi
QR-koodi

Markkinointiviestintäkanavien tehokkuuden kartoitus ja kehittäminen – Case: Elmo Sports & Grill

Tämän opinnäytetyön aiheena on Elmo Sports & Grill-ravintola. Työmme tarkoituksena on kehittää kyseessä olevan yrityksen toimintaa konkreettisesti. Työ sisältää teoriaosion markkinoinnista ja markkinointiviestintäkanavista. Työssä selvitetään yrityksen nykytila sen toimintaympäristössä. Kehittämisideoiden taustalle työtä varten suoritettiin kolme erinäistä tutkimusta, jotka olivat markkinointikanavien tehokkuutta mittaava survey -tutkimus, yrityksen suorittaman sponsorointiin liittyvä haastattelu ja palvelukonseptia kartoittava Mystery Shopping -tutkimus. Tutkimuksissa keskityimme yrityksen toiminnalle olennaisiin tekijöihin. Markkinointiviestintäkanava tutkimuksessa kohteeksi valittiin yrityksen nykyiset asiakkaat, joilta markkinointiviestintäkanavien tehokkuudesta olisi mahdollista saada tietoa. Sponsorointiin liittyvästä haastattelusta yritimme saada kuvan yritykselle sen tuomista hyödyistä. Mystery Shopping -tutkimuksen tavoitteena oli löytää palvelukonseptin epäkohtia ja parantaa sitä. Teoriaosiot sisältävät yritykselle ja lukijalle taustatietoa johtopäätöksiemme takaa. Työn lopussa sijaitsevat johtopäätökset ja pohdinnat perustuvat tutkimuksien tuloksiin ja sisältävät ryhmämme kehitysehdotukset yritykselle. Tärkeimpinä johtopäätöksinä voidaan todeta internetin kasvava tärkeys markkinointiviestintäkanavana ja kanta-asiakasohjelman tehokkuus. Sosiaalinen media tulisi siis saada tehokkaasti yrityksen käyttöön. Palvelusta löysimme myös kehittämisen varaa, jota varten työssämme esitellään yrityksen työntekijöille malli palvelustandardeista.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet