Verkkokaupan perustamissuunnitelma : Case: Yritys X

Materialets användarrättigheter
All rights reserved
QR-kod

Verkkokaupan perustamissuunnitelma : Case: Yritys X

Verkkokaupasta on kehittynyt merkittävä myyntikanava eri kokoisille yrityksille. Verkkokaupan perustamista varten löytyy useita eri vaihtoehtoja, mutta saadakseen verkkokauppatoiminnan tuottamaan ja palvelemaan asiakkaita toivotulla tavalla, on yrityksen huomioitava verkkokauppatoimintaan kiinteästi liittyviä useita eri osa-alueita. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia opinnäytetyön toimeksiantajalle suunnitelma verkkokaupan perustamista varten. Työn toimeksiantaja pyrkii laajentamaan toimintaansa kivijalkakaupasta verkkokauppaan. Opinnäytetyö sisältää oleellisimpia tietoja, joita tarvitaan verkkokaupan avaamista varten sekä toimeksiantajalle suunnatun verkkokaupan perustamissuunnitelman. Työn teoreettinen viitekehys pohjautuu kirjallisuuskatsauksella suoritettuun tarkasteluun verkkokauppatoiminnasta, verkkokauppa-alustojen ominaisuuksista ja eroista, verkkokauppaprosessista, etämyynnin lainsäädännöstä ja asiakashankinnasta sekä SOSTAC -suunnittelumallista. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, jossa haastateltiin toimeksiantajan yrityksen työntekijöitä ryhmähaastattelulla. Ryhmähaastattelun avulla saatiin selville työntekijöiden odotukset, ennakkoluulot, tarpeet ja mahdolliset resurssit uuden toiminnan suunnittelemista varten. Tutkimustuloksena saatiin toimeksiantajayrityksen kannalta tarvittavat tiedot verkkokaupan perustamissuunnitelmaa varten ja laadittiin toimintasuunnitelma verkkokaupan avaamiselle teoreettisen viitekehyksen ja haastatteluiden avulla. Opinnäytetyön yhteyteen on laadittu toimeksiantajayrityksen tulevalle verkkokaupalle budjetti ja tavoitteet. Yritykselle on valittu soveltuvin verkkokauppa-alusta, päätetty verkkokauppaprosesseja koskevista asioista, määritelty verkkokaupan asiakashankintakeinot sekä huomioitu etämyynnin lainsäädäntö ja tietosuoja-asiat. Opinnäytetyön avulla toimeksiantajayritys tietää, miten verkkokauppa perustetaan, mitä asioita verkkokauppatoiminnassa tulee huomioida, mitä eri verkkokauppa-alustamahdollisuuksia on ja miten asiakkaat löytävät yrityksen verkkokaupan.

Online store has developed into a significant sales channel for companies of various sizes. There are several different options for starting an online business, but in order to make e-commerce profitable and to serve customers in a desired manner, the company needs to take into account a number of different areas of the e-commerce business. The aim of this Master’s thesis was to prepare a startup plan for the creation of an online store for the client company of this thesis. The company’s aim was to expand their business from the brick-and-mortar business to an online store. This thesis contains the most relevant information needed in order to open an online store and the startup plan created for this purpose. The theoretical framework of the thesis is based on a literature review of e-commerce, the main features and differences of e-commerce platforms, e-commerce process, legislation of distance sales, customer acquisition and the SOSTAC planning model. The research was carried out by using a qualitative research method, which was based on group interviews conducted with the company's employees. With the help of the group interviews, the employees' expectations and prejudices needs were identified as well as potential resources in order to plan for this new operation. The research results gathered the necessary information for the company in order to establish a startup plan for e-commerce and a business plan was created for the online store based on the theoretical framework and group interviews. In addition, a budget and targets were created for the company’s future online store. The research also selected the most suitable online store platform and e-commerce processes and outlined the best customer acquisition tools for an online store while taking into account distance sales legislation and data protection issues. Based on this thesis, the client company has acquired the knowledge on how to set up e-commerce, which issues should be taken into account when starting an online business, which different online store platforms exist and how customers can find their store online.

Sparad:
Språk
finska
Ämnen