Kohti kokonaisvaltaisempaa toimintaterapiaa : Psyykkisen toimintakyvyn arviointia edistämässä Helsingin kaupungin terveyskeskuksen toimintaterapiassa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Kohti kokonaisvaltaisempaa toimintaterapiaa : Psyykkisen toimintakyvyn arviointia edistämässä Helsingin kaupungin terveyskeskuksen toimintaterapiassa

Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Helsingin kaupungin terveyskeskuksen kuntoutusyksikön toimintaterapian kanssa. Opinnäytetyön tehtävänä oli kehittää psyykkisen toimintakyvyn arviointia, johon osallistui somaattisella kentällä työskenteleviä toimintaterapeutteja. Tar-koituksena oli todentaa MOHOST-seulonta-arviointimenetelmän (the model of human oc-cupation screening tool) käytettävyyttä psyykkisen toimintakyvyn arvioinnissa. Opinnäytetyö toteutettiin tapaustutkimuksen piirteitä noudattaen kehittämistehtävänä. Kehittämistehtäviä oli kaksi: Selvittää, voiko MOHOST-arviointimenetelmää hyödyntää psyykkisen toimintakyvyn arvioinnissa sekä mitkä asiat kertovat toimintaterapeutille kun-toutujan psyykkisestä toimintakyvystä. Molempia kehittämistehtäviä tarkasteltiin somaatti-sella kentällä työskentelevien toimintaterapeuttien kontekstissa. Kehittämistehtävän mene-telmänä käytettiin aivoriihityöskentelyä, jonka tulokset on ryhmitelty sellaisinaan käytettä-väksi apuna psyykkisen toimintakyvyn arvioinnissa. Tuloksia peilataan inhimillisen toimin-nan mallin (MOHO) kautta, joka on tämän opinnäytetyön taustateoria ja johon MOHOST perustuu. Tulosten mukaan MOHOST soveltuu sisältämiensä osioiden osalta psyykkisen toimintaky-vyn arviointiin. Lisäksi toimintaterapeutit tuottivat itse viiden osatekijän listan, jota voi hyödyntää psyykkisen toimintakyvyn arvioinnissa. Aivoriiheen osallistuneet toimintatera-peutit olivat motivoituneita kehittämään psyykkisen toimintakyvyn arviointia ja osallistuivat aktiivisesti aivoriiheen. Tämä työ todentaa MOHOST:n käytettävyyttä sekä sen monipuoli-sia käyttöominaisuuksia. Psyykkisen toimintakyvyn arvioinnin edistäminen somaattisella kentällä sekä MOHOST:n käytön vakiinnuttaminen ovat tärkeitä jatkotutkimusten aiheita edelleen.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Avainsanat
Koulutusohjelmat