Kiinteistövälitysyrityksen IT-infrastruktuurin kehityshanke: Case Uudenmaan Viva Oy

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Kiinteistövälitysyrityksen IT-infrastruktuurin kehityshanke: Case Uudenmaan Viva Oy

Tämä insinöörityö tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja yhteistyössä Uudenmaan Viva Oy:n kanssa osana tuotantotalouden insinööritutkintoa. Insinöörityön aiheena oli tuottaa kohdeyritykselle IT-infrastruktuurin kehityssuunnitelma. Työn aihe löytyi yhteistyössä kohdeyrityksen johdon kanssa sekä omakohtaisen kokemuksen ja tekemieni havaintojen perusteella työskennellessäni yrityksessä. Työn teoriaosassa tutustuttiin pk-yrityksen tietohallintoon ja IT-infrastruktuuriin liittyvään kirjallisuuteen sekä parhaisiin käytäntöihin. Parhaita käytäntöjä soveltamalla luotiin yrityksen tarpeisiin sopiva viitekehys IT-infrastruktuurin suunnitteluun. Työssä tarkasteltiin kohdeyrityksen tämänhetkisen IT-infrastruktuurin tilaa tekemällä nykytila-analyysi. Tämän analyysin avulla pystyttiin havaitsemaan muutamia kehityskohtia, jotka lajiteltiin kriittisyyden mukaan tärkeysjärjestykseen. Toimintasuunnitelma tehtiin viitekehystä hyväksikäyttäen. Kohdeyrityksen IT-infrastruktuuri käytiin viitekehyksen avulla läpi samalla kehityskohtiin keskittyen. Kehityskohtiin pyrittiin löytämään kohdeyrityksen kannalta järkevin ratkaisu, joissain tapauksissa useampikin. Toimintasuunnitelma käytiin tämän jälkeen läpi kohdeyrityksen johdon kanssa. Johdolta saadun palautteen perusteella tehtiin tarvittavat korjaukset ja lisäykset lopullista toiminta-suunnitelmaa varten. Työn lopputuloksena saatiin työkalu kohdeyrityksen tietohallinnon kehitystä varten. Suunnitelmaa noudattaen kohdeyritys pystyy varautumaan tulevaisuuden kasvuun. Suunnitelmaa ylläpitämällä ja päivittämällä voi kohdeyritys myös jatkaa kehitystyötä jatkossakin.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet