Automatisering av belastningstest

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Automatisering av belastningstest

Detta examensarbete har utförts enligt uppdrag av Power Tools-enheten vid Mirka Ab. Mirka är världsledande inom tillverkning av slipmaterial, och Power Tools-enheten hör till forsknings- och utvecklingsavdelningen och utvecklar bl.a. slip- och polermaskiner. Syftet med examensarbetet var att automatisera en typ av belastningstest med testrobot, där målet är att slip- och polermaskiner ska köras med en konstant specifik belastning under en viss tidsperiod. Tidigare har man varit tvungen att övervaka belastningstestet oavbrutet och manuellt reglera belastningen med en strypventil för att uppnå jämn belastning, med automatiseringen ska detta problem vara eliminerat. Examensarbetet går ut på att undersöka olika lösningsalternativ, att välja ett alternativ, att anskaffa nödvändig tilläggsutrustning och implementering. Resultatet blev en fungerande lösning med hjälp av en PID-regulator programmerat i testrobotens befintliga Omron CP1H PLC. I examensarbetet ges också förslag till möjlig vidareutveckling.

This Bachelor’s thesis has been made on the behalf of the Power Tools unit at Mirka Ltd. Mirka is a world leader in surface finishing technology, and the Power Tools unit belongs to the research and development department and develops inter alia sanding and polishing machines. The purpose of this Bachelor’s thesis was to automate a type of load test with a test robot, where the goal is to run sanding and polishing machines at a constant specific load during a specific time period. Formerly you constantly were compelled to oversee the load test perpetually and manually adjust the load with a throttle to achieve steady load, however, with the automation this problem will be eliminated. This Bachelor’s thesis consists of investigating different solutions, choosing a solution, acquiring necessary equipment and implementation. The result is a working solution with a PID controller programmed into the test robots existing Omron CP1H PLC. In the Bachelor’s thesis there is also a proposal of possible further development.

Tallennettuna:
Kieli
ruotsi
Aiheet