Haku

De felaktiga förvaltningsbeslutens uppkomst samt korrigering

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

De felaktiga förvaltningsbeslutens uppkomst samt korrigering

För att ett förvaltningsbeslut skall kunna uppstå, skall det finnas en part, en behörig myndighet eller en enskild person samt ett ärende, som kan skötas genom förvaltningsförfarande. Examensarbetet beskriver de rättigheter och skyldigheter, som finns hos både parten och den offentliga makten under förfarandet, även efter att ett ärende har blivit avgjort. Rättsskyddet undersöks grundligt, den goda förvaltningen granskas både på nationell och på EU-nivå. Som jämförelse för det felaktiga beslutet, beskrivs hur ett riktigt beslut uppstår, vinner laga kraft och får rättsverkan. Lagarna har en stor roll i arbetet, varför hierarkin mellan rättsnormer och lagar utreds. Syftet med examensarbetet är att beskriva de fel som kan orsaka att ett förvaltningsbeslut ogiltigförklaras eller måste avgöras på nytt, de rättsmedel som står till buds samt när dessa kan användas. Uppbyggnaden för arbetet är det riktiga beslutet, det felaktiga och rättelseförfarandet. De olika felen i förvaltningsförfarandet belyses genom artiklar och rättspraxis och behandlas i samma ordning som i förvaltningslagen (434/2003). Övrig litteratur som har använts är rättslitteratur både på finska och svenska, tidnings- och nyhetsartiklar. Statistiken visar på att trenden för förvaltningsbeslut, som går vidare till förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen, är stigande. Orsaken till utvecklingen kan vara tids- eller personalbrist eller den prövningsrätt som finns hos den offentliga makten.

For a decision to arise there must be one party, an authorized authority or private person, and a matter that can be dealt with through an administrative procedure. This thesis describes the rights and obligations of both the party and the public authority during the procedure and after the matter has been decided. The access to justice is examined thoroughly; good administration is reviewed on both national and EU level. As comparison to the incorrect decision it is described how a correct decision is made, to gain legal force and effect. Laws have a major role in the thesis, why the hierarchy of laws and norms is clarified. The aim of the thesis is to describe the inaccuracies causing invalidation or re-remitting of administrative decisions and to describe the available legal remedies and when they can be used. First the correct and incorrect decisions are discussed, and then the correction procedure. The various inaccuracies in administrative procedures are illustrated with articles, precedents and are considered in the same order as in the Administrative Procedure Act (434/2003). Statistics show that the trend for administrative decisions that proceed to the administrative or the supreme administrative court, is on the rise. The reason for this development may be lack of personnel or the right to assay at public authority.

Tallennettuna:
Kieli
ruotsi
Aiheet