Sökning

Testning av ett kvalitetskontrollsystem för blodcellsräknaren Horiba ABX Micros CRP 200

Materialets användarrättigheter
All rights reserved
QR-kod

Testning av ett kvalitetskontrollsystem för blodcellsräknaren Horiba ABX Micros CRP 200

Syftet med detta examensarbete var att planera och testa en kvalitetskontrollrutin för blodcellsräknaren Horiba ABX Micros CRP 200 (ABX) som används på tre hälsovårdscentrallaboratorier inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Kvalitetskontrollrutinen gick ut på att jämföra ABX-apparaternas mätvärden med mätvärden från referensanalysatorn Sysmex XE-5000. Patientprov användes som kontrollösning. Målet med examensarbetet var att genom kalibrering reducera ABX-apparaternas bias till 1 % för parametrarna: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH och MCHC. Efter kalibrering av ABX-apparaterna kontrollerades deras kvalitet utgående från totalfel och Sigma. Tre prov analyserades på Sysmex XE-5000 och ABX. Mätvärdena jämfördes och ABX-apparaterna kalibrerades enligt hur mycket värdena skiljde sig från Sysmex XE-5000. Efter kalibreringen jämfördes apparaterna igen för att kontrollera om bias reducerats. Slutligen gjordes parallellmätningar på två av ABX- apparaterna. Parallellmätningarna behövdes för kontrollen av kvaliteten. Respondenterna lyckades inte reducera bias till 1 % för alla parametrar. Resultatet från kvalitetskontrollen visar att de flesta parametrar uppfyller kvalitetskraven utgående från totalfelet, men inte utgående från Sigma. ABX-apparaternas kvalitet är acceptabel.

Sparad:
Språk
svenska
Ämnen