Omaisten kokemuksia etäomaishoitajana toimimisessa : Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Omaisten kokemuksia etäomaishoitajana toimimisessa : Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa

TIIVISTELMÄ Opinnäytetyössäni kuvaillaan miten omaiset kokevat etäomaishoitajana toimimisen ja miten hoiva ja huolenpito ilmenevät heidän toiminnassaan. Tutkimus liittyy Oulun seudun omaishoitajat ja Läheiset ry:n Paletti-projektiin, jossa annetaan palveluohjausta etäältä omaistaan hoitaville henkilöille. Tutkimuksessa etäältä omaistaan tukevasta henkilöstä käytetään nimitystä etäomaishoitaja. Tutkimuksen viitekehyksessä tarkastellaan kuinka informaali ja formaali hoiva ja huolenpito on määritelty eri kirjallisuuslähteissä. Tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, jonka lähestymistapana käytettään fenomenologis- hermeneuttista tutkimustapaa. Tutkimuksessa haastatellaan kuutta henkilöä, joista kaksi on pariskuntia. Kaikki haastateltavat toimivat eri paikkakunnilla asuvien vanhempiensa etäomaishoitajina. Tutkimuksen aineistokeruu-menetelmänä käytetään avointa haastattelumenetelmää ja aineisto on analysoitu aineisto-lähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimustulokset osoittavat, että etäomaishoitajat kokevat huolta vanhempansa selviytymisestä arjessa, mikä näkyy kotiin liittyvien normaaleiden toimintojen tukemisena. Tulokset osoittavat, että vanhemman ikääntymisen myötä etäomaishoitajan vastuu hoivasta ja huolenpidosta kasvaa. Haasteltavat kertoivat auttavansa vanhempiaan lähes päivittäin tai useita kertoja viikossa tai tiedustelevansa puhelimitse vanhemman vointia useita kertoja päivän aikana. Tutkimus osoittaa, että etäomaishoitajat kokevat oman ajankäytön hallinnan haasteellisena, johtuen vaikeudesta yhdistää vanhemmista kannettava huolenpito omaan normaalin arkeen. Lisäksi tutkimuksen tuloksista näkyy, että vanhuksen hoiva ja huolenpito pohjautuu monitoimijamalliin ( welfare mix). Haastateltavat hoivasivat ja huolehtivat vanhemmistaan yksin, aviopuolisonsa, sisarustensa tai yhdessä vanhemman asuinkunnan tuottamien palveluiden turvin.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet