Lapsi verkostotyön arjessa

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Lapsi verkostotyön arjessa

Tämä opinnäytetyö käsittelee päihdeperheen lapsen etua verkostotyössä. Työn tarkoituksena on kuvata työntekijöiden kokemuksia päihdeperheiden lapsen edun toteutumisesta verkostotyössä. Verkostona on Päihdeperheeseen syntynyt, sosiaalipediatrisen toiminnan mallintaminen -hanke, joka on Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin hallinnoima. Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa ja lisätä ymmärrystä päihdeperheen vauvaikäisen lapsen edun toteutumisesta verkostotyöskentelyssä sekä päihdeperheiden kanssa tehtävästä verkostotyöstä. Tämä tutkimus toimii osana edellä mainitun hankkeen arviointia. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Tutkimukseen osallistui seitsemän työntekijää kunta-alalta sekä kolmannelta sektorilta. Kaikki haastateltavat olivat osallistuneet Sosiaalipediatrisen-hankkeen verkostotyöhön ja he kohtasivat työssään päihdeperheitä. Tutkimusaineiston analyysi oli aineistolähtöinen. Tutkimuksen mukaan lapsen edun huomioimista pidetään tärkeänä, lapsi liitetään kaikkiin perhettä koskeviin ratkaisuihin. Tutkimusaineistosta ilmenee kuitenkin lapsen edun toteutuvan lähinnä vanhempien kautta. Vanhempien saadessa avun tulee lapsikin autetuksi. Päihdeperheiden kanssa tehtävä verkostotyö on haastavaa työtä, joka vaatii työntekijältä paljon voimavaroja. Verkostotyö on tutkimuksen mukaan välttämätön ja yksi tärkeimmistä auttamiskeinoista päihdeperheen kanssa työskenneltäessä. Verkostotyö vähentää päihdeperheen kanssa tehtävän työn päällekkäisyyttä, selkeyttää vastuunjakoa ja tuo perheen oman äänen kuuluville sekä mahdollistaa perheen subjektiuden omassa asiassaan. Verkostoihin toivotaan mukaan enemmän perheiden sosiaalisia verkostoja. Verkostotyön koetaan sisältävän perhettä tukevia ja kontrolloivia elementtejä. Tutkimus osoitti verkostotyön antavan tukea työntekijälle ja sisältävää jopa työnohjauksellisia elementtejä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet