Perehdyttäminen osana henkilöstövoimavarojen kehittämistä terveysasemalla

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Perehdyttäminen osana henkilöstövoimavarojen kehittämistä terveysasemalla

Terveydenhuollon toimintaympäristöt elävät jatkuvien muutosten keskellä. Näitä muutoksia ovat esimerkiksi väestön ikääntyminen, digitalisaatio, globalisaatio sekä valmisteilla olevat sote- ja maakuntauudistus. Näiden muutosten keskellä organisaatioiden tulee edistää imagoaan työnantajana, jotta he pystyvät kilpailemaan ammattitaitoisista työntekijöistä ja näin ollen takaamaan laadukkaan hoidon. Yksi organisaation imagoon ja hoidon laatuun vaikuttavista tekijöistä on organisaation perehdytysprosessi. Tämän työelämälähtöisen kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda henkilöstövoimavaroja lisäävä perehdytysmalli sekä perehdytysmallia tukeva sähköisen perehdytyskansion runko. Kehittämishanke tehtiin Attendo Terveyspalvelut Oy:lle ja kohdeorganisaationa oli Kouvolan terveysaseman vastaanotto. Kehittämishankkeen tarkoituksena oli kehittää henkilöstövoimavaroja johdonmukaisesti etenevän, selkeän perehdyttämismallin avulla. Perehdyttäminen tulisi nähdä moniulotteisena, yksilölliset tavoitteet ja lähtökohdat huomioivana prosessina. Osaamisen varmistamisen lisäksi, perehdyttäminen tulee nähdä myös osana henkilöstövoimavarojen kehittä- mistä. Onnistuneella perehdytysprosessilla tähdätään uuden työntekijän sitoutumiseen, motivoitumiseen ja työtyytyväisyyteen. Vaikka perehdytys- prosessi näyttäytyy aluksi organisaatiolle kuluna, maksaa se itsensä takaisin, sillä motivoitunut ja sitoutunut työntekijä työskentelee tuottavammin. Kehittämishankkeen metodologinen lähestymistapa oli toimintatutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin hoitohenkilökunnalle tehdyn kyselyn ja aivoriihityöskentelyn avulla. Kehittämishankkeen tuloksena syntyi henkilöstövoimavaroja tukeva perehdytysmalli työntekijöiden käyttöön sekä runko sähköiselle perehdytyskansiolle.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet