Vaiheasemakaavan käyttömahdollisuudet pohjavesien suojelun välineenä

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Vaiheasemakaavan käyttömahdollisuudet pohjavesien suojelun välineenä

Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää vaiheittain laadittavan asemakaavan muu-toksen käyttöä pohjavesien suojelun välineenä. Maankäyttö- ja rakennuslakiin vuonna 2017 tehdyillä muutoksilla mahdollistettiin asemakaavan muuttaminen vaiheittain, vain yhtä tai useampaa asiakokonaisuutta koskien. Opinnäytetyö on osa Uudenmaan ELY-keskuksen käynnistämää hanketta, jonka tarkoituksena on tutkia, kuinka pohja-vesiasioiden hallintaa kunnan alueella voitaisiin edistää eritasoisten kaavojen avulla. Opinnäytetyön teoreettisena viitekehyksenä toimi kirjallisuuskatsaus pohjavesistä ja niiden suojelusta, maankäytön suunnittelujärjestelmästä sekä vireillä olevasta maan-käyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta. Työssä selvitettiin, milloin asemakaavassa olevia pohjaveden suojelumääräyksiä ja – merkintöjä olisi syytä muuttaa, voitaisiinko muutokseen käyttää vaiheittain laadittavaa asemakaavaa ja miten asemakaavan muutos tulisi rajata. Lisäksi luotiin katsaus eri kaavatasojen ja muiden rakentamista ohjaavien määräysten rooliin pohjavesien suo-jelussa sekä tutustuttiin vaiheittain laadittavan kaavan käyttömahdollisuuksiin asema-kaavan lisäksi myös muilla kaavatasoilla. Asemakaavan muutostarpeen arvioimisen apuna käytettiin paikkatietoanalyysiä yhdistämällä asemakaavasta saatuja tietoja pohjavesitietoihin sekä rakentamisen ennusteisiin. Opinnäytetyössä osoitettiin, että riittäviin selvityksiin perustuva ja oikein kohdennettu vaiheittain laadittava asemakaavan muutos tarjoaa käyttökelpoisen välineen pohjave-sien suojeluun.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet