Budjetointiprosessin kehittäminen : case: Lämpö-ja energiateknologian projektitoimittaja

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Budjetointiprosessin kehittäminen : case: Lämpö-ja energiateknologian projektitoimittaja

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä case-yrityksen tulosbudjetointiin ja etsiä uusia toimintatapoja, joilla budjetointiprosessi saataisiin sujuvammaksi ja tehokkaammaksi. Tavoitteena on myös selvittää yrityksen johdon mielipiteitä ja näkemyksiä budjetoinnista osana johdon raportointia ja sen merkitystä johtamisessa. Opinnäytetyön case–yrityksenä on Lämpö- ja energiateknologian projektitoimittaja. Opinnäytetyö on luonteeltaan kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimuksen empiirisen osan tiedonkeruumenetelminä on käytetty olemassa olevien ohjeiden ja lomakkeiden tutkimista, osallistuvaa havainnointia ja teemahaastatteluja. Tutkimuksessa haastateltiin case-yrityksen johtoryhmän jäseniä Opinnäytetyön teoriaosuudessa esitellään yrityksen liiketoimintaprosessien, johdon laskentatoimen ja budjetoinnin perusteoriaa. Teoriaosuus on koottu aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta. Empiirisessä osuudessa kuvataan case-yrityksen käytössä oleva budjetointiprosessi sekä kerrotaan yrityksen johdon mielipiteitä budjetoinnista johdon työkaluna. Opinnäytetyön johtopäätöksissä esitellään parannuskohteet ja ratkaisut nykyiseen budjetointiprosessiin niin, että prosessista tulisi yksinkertaisempi. Johtopäätöksissä todetaan budjetoinnin painoarvo case-yrityksessä. Käytössä oleva budjetointiprosessi on kuvattu prosessikaaviona. Budjetointiprosessin parannuskohteet käydään työssä läpi ja parannuskohteista esitellään ratkaisut ja tutkimuksen myötä kehitetty uusi budjetointiprosessi esitetään prosessikuvauksena.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet