Haku

” ... Et mä en oo ainoo” : mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia Voimavarakoulusta

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

” ... Et mä en oo ainoo” : mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia Voimavarakoulusta

Tämä opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja sen toimeksiantajana oli Omaiset mielenterveystyön tukena Päijät-Hämeen yhdistys ry. Yhdistys on järjestänyt mielenterveyskuntoutujien omaisille suunnattua toimintaa jo lähes kaksikymmentäviisi vuotta. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä tietoutta mielenterveyskuntoutujien omaisille suunnatun ennaltaehkäisevän työn tärkeydestä. Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia omaisyhdistyksen järjestämästä Voimavarakoulusta sekä toiminnan vaikutuksista omaisten arjessa jaksamiseen. Tavoitteenamme oli koostaa työelämäkumppanille kehittä-misideoita laadullisen palautteen arvioimiseksi, joita työelämäyhteistyökumppani tarvitsee toiminnan arviointiin sekä raportointiin rahoittajaa varten. Opinnäytetyön teoriaosuus koostuu mielenterveyteen ja Voimavarakouluun liittyvien peruskäsitteiden esittelystä, käytettyjen tutkimusmenetelmien avaamisesta, sekä aikaisemmista tutkimuksista koskien mielenterveyskuntoutujan omaisen hyvinvointia ja jaksamista. Laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin tammikuussa 2015 kuudessa yksilöhaastattelussa. Haastatteluun valikoitiin kuusi omaisyhdis-tyksen Voimavarakouluun osallistunutta henkilöä. Haastattelujen perusteella kävi ilmi, että omaiset kokivat Voimavarakoulun kaltaisen omaisille suunnatun toiminnan hyvin tärkeäksi. Voimavarakoulun koettiin tukeneen omaisten jaksamista, ja olleen osalle hyvä apu kriisitilanteesta selviyty-miseen. Voimavarakoulussa käytetty materiaali, sekä suljettu ryhmä koettiin hyödylliseksi, ja Voimavarakoulun tuomalla sosiaalisella tuella oli monelle omaiselle suuri merkitys. Tuloksista voidaan päätellä, että omaisille suunnatun ennaltaehkäisevän tuen ja toiminnan tarve on selkeästi olemassa, ja sen vaikuttavuutta on mahdollisuus parantaa kehittämällä ja kohdentamalla Voimavarakoulun kaltaista toimintaa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet