Dynaamisen tasapainon harjoittaminen 11-13-vuotiailla jalkapalloilijapojilla

Kuvan käyttöoikeudet: Luvanvarainen käyttö / ei tiedossa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso myös käyttöehdot

QR-koodi

Dynaamisen tasapainon harjoittaminen 11-13-vuotiailla jalkapalloilijapojilla

Dynaaminen tasapaino on tärkeä tekijä nuorelle jalkapalloilija pojalle uusien motoristen taitojen oppimisessa ja urheiluperäisten vammojen ennaltaehkäisyssä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää minkälainen vaikutus kahdeksan viikon ohjatulla, kolme kertaa viikossa tapahtuvalla dynaamisen tasapainonharjoittelulla on 11-13-vuotiaiden jalkapalloilija poikien dynaamiseen tasapainoon. Koeryhmänä toimi Lappeenrannan jalkapallojoukkue PEPO D-13 (n=14). Kontrolliryhmänä toimi Imatran Palloseura -02 (n=13). Tutkimusjakso ajoittui maaliskuun alusta toukokuun puoliväliin vuonna 2015. Opinnäytetyön harjoitusohjelman liikkeet pohjautuivat pääsääntöisesti Antti Lappalaisen opinnäytetyöhön, joka oli tehty yhteistyössä Suomen Palloliiton kanssa. Lappalaisen opinnäytetyön aihe oli yleistaitavuuden harjoittaminen DVD 5-12-vuotiaiden jalkapallojunioreiden valmentajille. Lisäksi valitsimme harjoitusohjelmaan liikkeitä, jotka pohjautuivat Suomen Jalkapallo Valmentajat ry:n BOSU-tasapainoalustalla tapahtuviin tasapainoharjoituksiin. Molemmille joukkueille suoritettiin alku- ja loppumittaukset Y-balance-testillä. Tulokset analysoitiin IBM SPSS Statistics 22 -ohjelmalla ja tilastollisen merkit-sevyyden rajaksi asetettiin p < 0,05. Tulosten mukaan kahdeksan viikkoa kes-tävällä dynaamisen tasapainon harjoittelulla ei ole positiivista vaikutusta jalka-palloilevien poikien dynaamiseen tasapainoon verrattuna kontrolliryhmään (p > 0,05). Tasapainomittauksissa Y-balance-testin tulokset paranivat kummallakin ryhmällä kaikkiin suuntiin 1,6-6,8 %, mutta vain osa suuntien kehityksistä oli tilastollisesti merkitseviä (p<0,05). Tutkimuksen pieni otoskoko heikensi tutkimuksen luotettavuutta ja yleistettävyyttä. Jatkossa olisi tärkeää tutkia dynaamista tasapainoa suuremmalla otoskoolla ja kapeammalla harjoitusohjelmalla.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Avainsanat
Koulutusohjelmat