Korkeakoulujen kirjastojärjestelmävaihdokset tuovat muutoksia Finna.fi-hakupalvelun käyttöön. Lue aiheesta lisää.

Koulutuspaketti Zoll X Series -monitoridefibrillaattorin käyttöön Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen työntekijöille

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Koulutuspaketti Zoll X Series -monitoridefibrillaattorin käyttöön Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen työntekijöille

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen työntekijöille Zoll X Series -monitoridefibrillaattorin käyttöön perehdyttävä koulutuspaketti. Opinnäytetyön tehtävänä oli luoda toimiva koulu-tuspaketti, kerätä siitä palautetta ja kirjoittaa prosessista kirjallinen raportti. Kou-lutuspaketti suunnattiin pelkästään ensihoidossa työskenteleville työntekijöille, jotka käyttävät työssään kyseessä olevaa monitoridefibrillaattoria. Aiheen valin-ta oli työelämälähtöinen, vahvasti potilasturvallisuuteen liittyvä ja siten ajankoh-tainen. Lääkintälaitteiden käyttöön kouluttaminen on tärkeä osa perehdyttämistä, oli kyseessä vanha tai uusi työntekijä. Hyvä koulutusjärjestelmä ja -materiaali takaavat paremman ja osaavamman lääkintälaitteen käytön sekä omalta osaltaan vähentävät laitteen käyttövirheitä ja siten parantavat potilasturvallisuutta. Tämän vuoksi opinnäytetyön aihe säilyy ajankohtaisena. Opinnäytetyöprosessin tuloksena syntyi Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen omalle Moodle-alustalle toimiva ja helppokäyttöinen koulutuspaketti, joka toimii itseopiskelun välineenä ja osana työntekijöiden perehdytystä. Koulutuspaketti sisältää monitoridefibrillaattorin käyttöön ohjastavia videoita, joita tukevat kirjallinen teoria ja erilaiset tarkistuslistat. Koulutuspaketin läpikäyneet työntekijät suorittavat lopuksi näyttökokeen, jolla laitteen käytön osaaminen varmistetaan. Näyttökokeen ei ole tarkoitus olla nimestään huolimatta koe, vaan opetustilanne, joka käydään läpi yhdessä asemien ensihoitovastaavien kanssa. Valmiista koulutuspaketista saatu palaute on ollut positiivista. Opinnäytetyössä yhdistyvät teoreettinen tieto ja alueellamme uudenlaisen koulutusmallin kokeilu. Tämänkaltainen itseopiskelu on koettu hyväksi ja toimivaksi malliksi kyseisessä koulutuspaketissa. Varsinaista jatkotutkimusaihetta ei opinnäytetyöstä ole syntynyt, mutta koulutuspaketin mallia tullaan jatkossa hyödyntämään työyhteisössämme.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet