Murtuman reponointi ensihoidossa - opetuspaketti Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoille

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Murtuman reponointi ensihoidossa - opetuspaketti Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoille

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia kuvallinen opetuspaketti murtuman reponoinnista ensihoidossa. Opetuspaketti on tarkoitettu loppuvaiheen ensihoitajaopiskelijoille sekä jo työelämässä oleville ensihoitajille. Opetuspaketin tavoitteena oli toimia apuvälineenä kertaamiseen ja itsenäiseen opiskeluun. Lisäksi tavoitteena oli, että oppaan luettuaan ensihoitaja pystyy hoitamaan murtunutta raajaa ja tukemaan sen oikein. Opinnäytetyön tehtävänä oli haastatella asiantuntijoita saadaksemme tietoa murtuman reponoinnista, laatia opetuspaketti Saimaan ammattikorkeakoulun käyttöön, arvioida opetuspakettia ja sen soveltuvuutta työelämään sekä kehittää opetuspakettia saadun palautteen perusteella. Opinnäytetyön teoriaosuus koostuu ensihoitopalvelun määrittelemisestä, luun anatomiasta ja murtumatyypeistä sekä murtuman reponoinnista ensihoidossa. Teoriaosuus koottiin ensihoidon, anatomian ja fysiologian kirjallisuudesta sekä internetistä saadusta aineistosta. Teoriaosuuden arviointiin ja opetuspaketin laatimiseen hyödynnettiin asiantuntijahaastatteluista saatua materiaalia. Asiantuntijahaastatteluissa haastateltiin kolmea asiantuntijaa: kipsimestaria, ortopedia ja ensihoitajaa. Opetuspaketin ensimmäisestä versiosta kerättiin palautetta kyselylomakkeella, joka sisälsi strukturoituja sekä avoimia kysymyksiä. Palaute kerättiin kahdeltakymmeneltä neljännen vuoden ensihoitajaopiskelijalta ja kuudelta työelämässä olevalta ensihoitajalta. Palaute analysoitiin laadullisesti ja sen perusteella opetuspaketti viimeisteltiin lopulliseen muotoonsa. Haastateltujen asiantuntijoiden mielestä ensihoitajien osaamisessa on puutteita murtumien hoidon osalta. Osaamisessa koettiin olevan puutteita murtuman ja luksaation tunnistamisessa ja murtuman tukemisessa. Opetuspaketista kerätystä palautteesta selvisi, että se koettiin hyödylliseksi itsenäiseen opiskeluun ja kertaamiseen työelämässä. Opetuspakettia pidettiin selkeänä ja kuvia hyvin havainnollistavina. Saamamme palautteen perusteella myös luksoituneen nivelen reponoinnista kaivattiin ohjeistusta. Jatkotutkimusaiheena voisi olla opetuspaketin laatiminen nivelalueen luksaation reponointiin. Tässä työssä aihe rajattiin tarkoituksella pelkkiin murtumiin, jotta opetuspaketista tulisi tiivis ja helposti luettava.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Avainsanat
Koulutusohjelmat