Hoitotyöntekijöiden kokemuksia kehittämistarpeista ja niihin vaikuttamisesta kotihoidossa

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Hoitotyöntekijöiden kokemuksia kehittämistarpeista ja niihin vaikuttamisesta kotihoidossa

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kotihoidon hoitohenkilöstön kokemuksia kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista vaikuttaa niihin. Opinnäytetyön tavoitteena oli näin tunnistaa ja edistää hoitotyöntekijän vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä ja sen kehittämiseen sekä näin edistää työhyvinvointia. Opinnäytetyön kohderyhmänä oli Eksoten kotihoidon hoitotyöntekijät. Teoriaosuus pohjautuu aiempiin tutkimuksiin, kirjallisuuteen ja luotettaviin internet-lähteisiin koskien käsiteltäviä aihealueita. Tutkimuksen aineisto on kerätty verkkopohjaisena kyselynä, joka on muodostettu aiempien tutkimusten ja joidenkin tutkimuskyselyiden pohjalta. Aineisto käsiteltiin tilastollisin ja laadullisin menetelmin. Strukturoidut kysymykset analysoitiin Webropol-raportointityökalun avulla ja avoimiin kysymyksiin tehtiin abduktiivinen sisällönanalyysi. Tämän opinnäytetyön keskeisenä tuloksena on, että kotihoidon hoitotyöntekijät näkevät työssään kehittämistarpeita erityisesti työn organisoinnissa, toiminnanohjauksessa, johtamisessa, työhyvinvoinnissa ja työtyytyväisyydessä sekä perehdytyksessä. Hoitotyöntekijät eivät kuitenkaan koe voivansa vaikuttaa näihin osa-alueisiin selkeästi tai hyvin. Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää kotihoidon kehittämisessä. Tämän opinnäytetyön kyselyn voisi toistaa laajemmin, muille kuin Eksoten kotihoidon hoitotyöntekijöille. Erikseen voitaisiin myös tutkia esimerkiksi toiminnanohjauksen henkilöstön tai muun kotihoidon henkilöstön näkemyksiä kehittämistarpeista. Jatkotutkimuksena voitaisiin myös selvittää esimerkiksi haastattelemalla, kuvastavatko kyselyssä nousseet näkemykset todellista tilannetta kotihoidossa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet