Fyysistä toimintakykyä edistävä työote Turun kaupungin vanhusten asumispalveluissa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Fyysistä toimintakykyä edistävä työote Turun kaupungin vanhusten asumispalveluissa

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää fyysistä toimintakykyä edistävän työotteen nykytilaa Turun kaupungin vanhusten asumispalveluissa. Tavoitteena oli tutkia hoitohenkilökunnan näkemyksiä siitä, kuinka paljon he käyttävät työssään tietoisesti fyysistä toimintakykyä edistävää työotetta. Lisäksi selvitettiin, mitkä tekijät edistävät ja ehkäisevät fyysisen toimintakyvyn tukemista. Opinnäytetyö toteutettiin pääosin määrällisenä tutkimuksena. Kyseessä oli kehittämistyö, jossa aineisto kerättiin tutkimusmenetelmällisesti strukturoidulla kyselylomakkeella. Kyselyn työkaluna käytettiin sähköistä Webropol-kyselyä. Mukana oli yksi avoin kysymys tuomassa työhön myös laadullista näkemystä. Kysely lähetettiin 756 vastaajalle, joista 177 vastasi määräaikaan mennessä. Vastausprosentiksi tuli 23 %, joten tutkimustulokset ovat nykytilasta lähinnä suuntaa antavia. Aineiston avaamisessa ja analyysiosuudessa käytettiin määrällistä ja laadullista tutkimuksellista otetta. Tutkimus osoitti, että fyysisiä voimavaroja tuetaan monin eri tavoin. Eniten fyysistä toimintakykyä edistävä työtapa näkyy ympäristön esteettömyyden huolehtimisessa, apuvälineiden ja ravitsemustilan arvioinnissa, kaatumisen riskitekijöihin puuttumisessa sekä asukkaan päivittäisten toimintojen ohjaamisessa. Enemmistö vastaajista (97 %) koki, että työotteen käyttöä edistävät eniten oikeanlaiset apuvälineet, esteettömät sisätilat ja henkilökunnan riittävä osaaminen. Tutkimuksen laadullisessa aineistossa fyysistä toimintakykyä edistävän työotteen käyttöä estäviin asioihin oli mainittu useimmiten kiire, asukkaiden pitkälle edennyt muistisairaus tai heikko fyysinen kunto sekä apuvälineiden riittävyyteen tai kuntoon liittyviä asioita. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että jatkossa olisi hyvä pohtia iäkkään kanssa yhdessä laadittavia fyysistä toimintakykyä tukevia tavoitteita ja liikeharjoitteita, edistää moniammatillista yhteistyötä ja omaisten ohjaamista sekä löytää ratkaisuja ulkoilun edistämiseen. Hoitohenkilökunnan työssä jaksamisen tukemiseksi oleellista on myös riittävä henkilöstömitoitus. Tutkimustuloksista saatavaa tietoa tullaan hyödyntämään asumispalveluiden Kunnon Hoitaja -koulutuksissa, joissa kehitetään asukkaita aktivoivaa hoitokulttuuria.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Avainsanat
Koulutusohjelmat
sulje

Vastaa käyttäjäkyselyyn!

Voita Apple iPad Wi-Fi + Cellular 9.7 128GB (2018)

Avaa kysely

Ei kiitos!