Haku

Toimintatutkimus valmentamisen kehittämisestä muutosjohtamisen tueksi

QR-koodi

Toimintatutkimus valmentamisen kehittämisestä muutosjohtamisen tueksi

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää valmentavaa esimiestyötä LähiTapiolan asiakas- ja vakuutuspalvelu-keskuksessa. Kehittämisen kohteena oli valmentava muutosjohtaminen, jota hyväksi käyttäen LähiTapiolan uudistuva strategia saataisiin eläväksi asiakas- ja vakuutuspalvelun organisaatiossa. Yrityksissä toimintaym-päristöt ovat murroksessa, tulevaisuustrendien, tulevaisuuden tarpeiden ja asiakasodotusten myötä. Toimin-taympäristön ja työelämän murros haastavat myös yritysten strategiat. Strategian on pystyttävä muuttumaan maailman mukana. LähiTapiolassa strategian implementoinnin keinona ja muutosjohtamisessa käytetään val-mentavaa esimiestyötä. Työssäni käsittelen organisaation valmentamisen nykytilan kuvaamisen kautta sen kehittämistä LähiTapiolan ryhmän strategisten uudistamisen ja muutosten onnistuneen läpiviennin tarpeita ajatellen. Tämän lisäksi tut-kimuksen avulla oli tarkoitus selventää organisaation sisäisiä valmentamisen rooleja ja vastuita. Tutkimuksen yksi osa on selvittää myös millainen rooli ja strategiakuva on asiakas- ja vakuutuspalvelukeskuksessa osana LähiTapiolan elämänturvastrategiaa. Valmennuskulttuurin nykytilan pohjalta on tarkoitus aloittaa tarvittavia muutoksia esimiestyöhön niin, että LähiTapiolan strategiaa saataisiin kohdeorganisaatiossa toteutettua parhaalla mahdollisella tavalla. Tutkimusstrategiaa pohtiessani valinnaksi muodostui toimintatutkimus kehittämistyön keinoksi. Toimintatut-kimus kohdistuu lähinnä ihmisiin, mutta kehittämistyön kohteena voivat olla myös toiminnot ja prosessit. Tie-donkeruumenetelmät pohjautuvat työssäni laadulliseen tutkimusotteeseen. Kuvaan toimintatutkimuksessani työni etenemistä vaihe vaiheelta, lähinnä tutkimuspäiväkirjatyyppisesti. Tutkimuksella ei ollut tarkoituskaan hakea sataprosenttista välitöntä muutosta. Tavoite oli saada aikaan kehittymistä ja käyttäytymisen muutosta haluttuun suuntaan. Asettamiini tutkimuskysymyksiin sain suurelta osin vastaukset tai ainakin sain asioita eteenpäin. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään tutkimuksen kannalta olennaisia aiheita: strategia, tulevaisuus-trendit, kulttuurimuutos, muutosjohtaminen, esimiestyö ja valmentava esimiestyö.

Tallennettuna: