Kongressin ekologisuuden merkitys osallistujalle : Case: Valtakunnalliset AMK-päivät 2019

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Kongressin ekologisuuden merkitys osallistujalle : Case: Valtakunnalliset AMK-päivät 2019

Viime vuosina kiihtyneen ilmastonmuutoksen vuoksi, ovat kestävä kehitys ja vastuullisuus nousseet yhä näkyvämmiksi teemoiksi niin yksilöiden, yritysten kuin kongressienkin keskuudessa. Ekologinen eli ympäristöllinen kestävä kehitys kuvaa käsitteenä kestävämpää elämää luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta. Tässä opinnäytetyössä selvitettiin, kuinka tärkeää suomalaisille nykypäivänä on kongressien ekologisuus. Opinnäytetyössä tutkittiin keväällä 2019 Kuopiossa järjestetyn kongressin, Valtakunnallisten AMK-päivien ekologista kestävää kehitystä, ja sen merkitystä osallistujalle. Työ toteutettiin määrällisenä tutkimuksena työn toimeksiantajalle Savonian Tapahtumapalveluille, joka toimi myös AMK-päivien järjestäjänä. Opinnäytetyön viitekehyksessä käsiteltiin kestävää kehitystä, ja vielä tarkemmin ekologista kestävää kehitystä ja sen osuutta kongressituotannossa. Lisäksi teoriaosuudessa käytiin läpi suomalaisten kulutuskäyttäytymistä, ilmastonmuutosta ja ekologista jalanjälkeä, joiden ohessa esiteltiin Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen Hallituksen tekemät kestävän kehityksen tavoitteet. Työn tutkimusmenetelmäksi valittiin kvantitatiivinen kyselytutkimus, joka toteutettiin sähköisen Webropol-ohjelman avulla. Tutkimuksessa keskityttiin osallistujan vastuullisiin valintoihin sekä siihen, kuinka ekologisesti onnistunut kongressi Valtakunnalliset AMK-päivät 2019 heidän mielestään oli. Kyselytutkimus kohdistettiin kongressin kaikille 402 osallistujalle, ja kysely oli avoinna 15.-28. toukokuuta 2019. Tutkimuksen avulla saatiin selville, että AMK-päiville osallistuneet ovat hyvin tietoisia ekologisuudesta, vastuullisuudesta ja ilmastonmuutokseen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksesta kuitenkin ilmeni ristiriitoja, sillä esimerkiksi yli puolet kyselyyn vastanneista kertoivat, että ilmastotekijät eivät vaikuta heidän matkustusvalintoihinsa. AMK-päivien ekologisuuteen liittyen vastaajat olivat olleet eniten tyytyväisiä paikallisesti tuotettuihin ruokiin ja monipuolisiin kasvisvaihtoehtoihin, sekä uudelleenkäyttöperiaatteen hyödyntämiseen ja paperittomuuteen. Kehitysideoita kongressin ekologisuuteen liittyen tuli, mutta tutkimuksen perusteella kongressi oli kokonaisuudessaan erittäin onnistunut ekologisesti, niin osallistujien kuin järjestäjienkin mielestä

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet