Kuopion Energian kaukolämmön liittymisprosessin kuvaus

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Kuopion Energian kaukolämmön liittymisprosessin kuvaus

Uuden asiakkaan liittäminen kaukolämpöverkkoon on monivaiheinen prosessi, johon osallistuu useita eri toimijoita. Verrattuna muihin kaukolämmön rakentamisen prosesseihin, liittymisprosessissa asiakkaalla on keskeinen rooli. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä ja dokumentoida tietoa liittymisprosessin nykytilasta, ja tavoitteena oli prosessin kuvaaminen helposti hahmotettavien kaavioiden ja niitä tukevan sanallisen kuvauksen avulla. Opinnäytetyön teoriaosuudessa on perehdytty Suomessa käytettävään kaukolämpöjärjestelmään ja kaukolämmitykseen Kuopiossa. Lisäksi on käsitelty prosessien kuvaamista, kuvaamisen lähtökohtia ja prosessikuvausten tuottamista. Kuvausta varten Kuopion Energian kaukolämmön liittymisprosessista kerättiin tietoa tarkastelemalla ole-massa olevia, prosessin eri vaiheisiin liittyviä dokumentteja sekä haastattelemalla prosessin avainhenkilöitä. Opinnäytetyön tekijä oli prosessikuvauksen tekemisen ajan töissä Kuopion Energialla kaukolämmön työmaavalvojana, ja erityisesti rakentamiseen liittyvissä prosessin vaiheissa havainnointi oli tärkeä tiedonhankintamenetelmä. Valmiissa prosessikuvauksessa liittymisprosessi on jaettu hahmottamisen helpottamiseksi seitsemäksi alaprosessiksi, jotka on esitetty graafisten kaavioiden ja perustietotaulukoiden avulla. Lisäksi koko prosessi on kuvattu sanallisesti. Prosessikuvauksen perusteella kaukolämmön liittymisprosessi on nykytilassaan toimiva, mutta esille nousi myös joitakin, erityisesti eri toimijoiden väliseen viestintään sekä tiedon ja osaamisen keskittymiseen liittyviä, kehittämiskohteita. Kuvaamalla kaukolämmön liittymisprosessi saatiin dokumentoitua ja koottua hiljaista tietoa prosessista sekä pystyttiin tunnistamaan prosessin kriittisiä vaiheita. Prosessikuvausta voidaan käyttää apuna esimerkiksi prosessin kehittämisessä, avainhenkilöille keskittyneen tiedon ja osaamisen tunnistamisessa ja jakamisessa sekä uusien työntekijöiden perehdyttämisessä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet