Haku

Autettavan ikääntyneen suunhoito : Englanninkielinen digitaalinen oppimateriaali sairaanhoitajaopiskelijoille

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Autettavan ikääntyneen suunhoito : Englanninkielinen digitaalinen oppimateriaali sairaanhoitajaopiskelijoille

Hyvällä suun terveydellä ja suun terveyden ylläpidolla on merkitystä ihmisen terveydentilaan, ravitsemuk-seen, hyvinvointiin, kommunikaatioon, ulkonäköön, itsetuntoon ja elämänlaatuun. Suun alueen tulehdukset heikentävät monien kroonisten sairauksien hoitotasapainoa ja ovat riskitekijöinä useisiin yleissairauksiin. In-fektiot voivat myös levitä suusta elimistöön, aiheuttaen esimerkiksi sydämen sisäkalvon tulehduksen tai ve-renmyrkytyksen. Sairastuminen ja toimintakyvyn heikkeneminen voi johtaa siihen, että ikääntynyt ei enää pysty huolehtimaan itse päivittäisestä suunhoidostaan, jolloin vastuu suunhoidosta siirtyy hoitohenkilöstölle. Hoitohenkilöstöllä täytyisi olla riittävästi ammattitaitoa autettavan ikääntyneen päivittäisen suun hoidon to-teuttamiseen. Tässä opinnäytetyössä toteutettiin digitaalinen oppimateriaali opetusvideon muodossa autettavan ikäänty-neen suunhoidosta sairaanhoitajaopiskelijoille englannin kielellä. Opinnäytetyömme on kehittämistyö, jonka tarkoituksena oli tuottaa digitaalinen oppimateriaali sairaanhoitajaopiskelijoille englannin kielellä. Kehittämis-työn tavoitteena on lisätä kansainvälisten ja kansallisten sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamista ja valmiuksia toteuttaa ikääntyneen autettavan potilaan suunhoitoa. Opinnäytetyön tilaajana toimi Savonia-ammattikorkeakoulu. Kehittämistyön tarve tuli ilmi kansainvälisten sairaanhoitajaopiskelijoiden English Skills- lab suun hoitotunneilla vuonna 2019. Sairaanhoitajaopiskelijoiden huomattiin tarvitsevan enemmän ammatil-lista tietoa ja taitoa autettavan potilaan suunhoidosta. Kehittämistyö aloitettiin perehtymällä olemassa teoreettiseen tietoon ikääntyneen autettavan potilaan suun-hoidosta ja siihen, miten tuotetaan laadukas digitaalinen oppimateriaali opetusvideon muodossa. Olemassa olevan teoreettisen tiedon pohjalta opetusvideoon laadittiin käsikirjoitus. Opetusvideo kuvattiin korkealaatui-sen älypuhelimen kameralla ja editointiin Windowsin omalla videoeditorilla yhdeksi opetusvideoksi. Oppimate-riaali toteutettiin englanninkielisellä selostuksella ja englannin- ja suomenkielisellä tekstityksellä, jotta sitä voidaan hyödyntää kansainvälisten sairaanhoitajaopiskelijoiden opetuksessa. Tuotoksen arviointi toteutettiin Google Forms-kyselyllä. Palautekysely lähetettiin minä vuonna 2018 ja 2020 aloittaneille sairaanhoitajaopiske-lijoille. Vastaajista suurin osa koki oppineensa jotain uutta autettavan ikääntyneen suunhoidosta digitaalisen oppimateriaalin avulla. Vastaajat kokivat myös opetusvideon havainnollistavan hyvin potilaan suun puhdistus-ta ja näkivät videon laadun ja teknisen toteutuksen olevan hyvä. Saadun palautteen jälkeen tuotokseen ei enää tehty muutoksia. Kehittämistyön tuloksista voidaan todeta, että digitaalinen oppimateriaali edistää sairaanhoitajien osaamista autettavan ikääntyneen suunhoidossa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet