Haku

Urheiluseuran ja sponsoreiden välinen yhteistyö

QR-koodi

Urheiluseuran ja sponsoreiden välinen yhteistyö

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä urheilusponsorointiin ja sponsorointiin ylipäätään. Lisäksi työn tarkoituksena oli selvittää Kuopio Rugby Clubin sponsoreiden mietteitä sponsorointiyhteistyöhön liittyen, jotta he voivat lähteä kehittämään sponsorointi toimintaansa tehdyn tutkimuksen perusteella. Kuopio Rugby Club on kuopiolainen rugby seura, jolta löytyy SM-tason miesten ja naisten edustus joukkueet, sekä myös junioritoimintaa.

Opinnäytetyö koostuu teoriaosuudesta ja empiirisestä osuudesta. Teoriaosuudessa käydään läpi sponsoroinnille ja yhteistyökumppanuudelle keskeisiä asioita. Työn empiirinen osuus koostuu Kuopio Rugby Clubin ja heidän sponsoreiden välistä yhteistyötä käsittelevästä haastattelututkimuksesta, joka käytiin kolmen tämänhetkisen sponsoroivan yrityksen kanssa.

Tutkimusmenetelmänä tässä työssä käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui teemahaastattelu. Tutkimuksessa haastateltiin kolmea Kuopio Rugby Clubin sponsoria ja haastattelut käytiin etäyhteydellä. Kaksi haastatteluista oli puhelinhaastatteluja ja yksi videohaastattelu. Haastattelujen vastaukset litteroitiin kirjalliseen muotoon.

Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että kaikki haastatelluista sponsoreista ajattelevat sponsorointiyhteistyötä enemmän tai vähemmän näkyvyyden kannalta. Kaikki haastateltavat olivat myös olleet tyytyväisiä yhteistyöhön Kuopio Rugby Clubin ja mielellään jatkavat yhteistyötä heidän kanssaan. Yksi kehitysehdotus nousi esiin, jonka kautta seura voi lähteä kehittämään tulevaisuuden sponsorointi yhteistöitä.

Tallennettuna: