”Kyllä tää työ niitä nuoria kannattelee” : Tukeva Oy:n jälkihuollon vaikuttavuuden arviointi

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

”Kyllä tää työ niitä nuoria kannattelee” : Tukeva Oy:n jälkihuollon vaikuttavuuden arviointi

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli arvioida Tukeva Oy:n jälkihuollon vaikuttavuutta Tukeva Oy:n työntekijöiden sekä jälkihuollossa olleiden nuorten näkökulmasta. Tukeva Oy on Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla toimiva lastensuojelun avopalveluja tuottava yritys. Tutkimuksen teoriaosuus käsittelee lastensuojelun jälkihuoltoa, erityisen tuen merkitystä ja vaikuttavuuden arviointia sekä niihin liittyviä alakäsitteitä. Opinnäytetyö oli laadullinen tutkimus ja tutkimusmenetelmänä oli teemahaastattelu. Tutkimukseen valikoitui kolme työntekijää ja neljä nuorta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten jälkihuolto on vaikuttanut nuorten hyvinvointiin ja arjessa selviytymiseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös selvittää mitkä ovat olleet nuorten tuen tarpeet ja miten työskentelyn tavoitteet oli työskentelylle asetettu sekä kuinka asetetut tavoitteet saavutettiin työskentelyn aikana. Tulokset osoittivat, että nuorten tarvitsema tuki jälkihuollossa oli kokonaisvaltaista tukemista ja ohjaamista. Tärkeimmiksi tuen tarpeiksi nousi talouden, asumisen ja arjentaitojen tukeminen sekä psykososiaalinen tuki. Työskentelyn tavoitteina oli koulunkäynnin, sosiaalisten suhteiden ja arjenhallintataitojen tukeminen. Tutkimustuloksista nousi esille, että pääosin asetetut tavoitteet saavutettiin työskentelyn aikana. Tutkimustulokset osoittivat, että Tukeva Oy:n jälkihuollolla oli vaikutusta nuorten yleiseen elämänhallintaan ja arjen taitojen lisääntymiseen, koulukäynnin järjestymiseen ja koulunkäynnin suorittamiseen sekä sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Jälkihuollon tarjoama taloudellinen tuki oli myös yksi merkittävä tekijä nuorten hyvinvoinnin ja arjessa selviytymisen kannalta. Muita vaikuttavia tekijöitä oli tuen oikea-aikaisuus ja riittävyys, nuoren oma sitoutuminen työskentelyyn, työntekijän sosiaaliset taidot ja suhtautuminen nuoreen sekä työntekijän ja nuoren välinen luottamus.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet