Komiasti Opintiellä -hankkeen toiminta Sedulla koulupudokkuuden ennaltaehkäisyssä : Opiskelijoiden sekä henkilökunnan kokemuksia hankkeen vaikuttavuudesta

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Komiasti Opintiellä -hankkeen toiminta Sedulla koulupudokkuuden ennaltaehkäisyssä : Opiskelijoiden sekä henkilökunnan kokemuksia hankkeen vaikuttavuudesta

Tämä opinnäytetyö tarkastelee Komiasti Opintiellä –hankkeen vaikuttavuutta koulutuskeskus Sedulla. Komiasti Opintiellä –hanke pyrkii koulupudokkuuden ennaltaehkäisyyn toisen asteen ammattiopinnoissa tukemalla nuoria tekemättä jääneiden tehtävien ja kurssien suorittamisessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää hankkeen vaikuttavuutta siihen osallistuneiden nuorten sekä Sedun henkilökunnan näkökulmasta. Tutkimuskysymykset olivat: miten hanke vaikutti opiskelijoiden suorittamattomien tehtävien edistymiseen, ja mitkä tekijät olivat vaikuttaneet siihen, etteivät nuorten opinnot edenneet opintosuunnitelman mukaisesti. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, ja aineisto hankittiin teemahaastatteluiden avulla. Tutkimusta varten haastateltiin 11 nuorta ja neljää henkilökunnan jäsentä. Opinnäytetyön teoriaosuus käsittelee nuoruutta, koulupudokkuutta ja sosiaalista tukea nuoren voimavarana. Pääkäsitteiden alle lukeutuu lisäksi teemoihin liittyviä käsitteitä, kuten elämänhallinta, nivelvaihe, oppilashuolto ja sosiaalinen pääoma. Tutkimuksen tuloksissa nousi esiin hankkeen toiminnan tärkeys. Nuoret kokivat hankkeen toimintaan osallistumisen erittäin mielekkäänä ja kannattavana opintojen edistymisen kannalta. Nuorten opiskelumotivaatioon vaikuttivat postitiivisesti sosiaaliset suhteet koulussa ja hankkeen toiminnasta saatu vertaistuki. Myös henkilökunta koki nuoren ohjaamisen hankkeen toimintaan tärkeänä uutena työvälineenä, jonka avulla tuetaan nuorta etenemään opinnoissaan. Henkilökunta korosti lisäksi nuorten puutteellisten elämänhallintataitojen lisäävän riskiä ajautua koulupudokkaaksi. Komiasti Opintiellä –hankkeen toiminta Sedulla koettiinkin hyödylliseksi nuorten elämänhallintataitojen kehittämisen, tekemättömien tehtävien suorittamisen ja aikuisen tuen saamisen kannalta.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet