Vierimetsänhoidon vaikutukset Elenia Oy:n keskijänniteverkon toimitusvarmuudelle lumikuormatilanteessa

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Vierimetsänhoidon vaikutukset Elenia Oy:n keskijänniteverkon toimitusvarmuudelle lumikuormatilanteessa

Toimintavarman sähköverkon tärkeys korostuu nykypäivänä, jolloin yhä useamman ihmisen arki sekä työelämä toimivat digitaalisten laitteiden ja ohjelmistojen ympärillä. Samaan aikaan merkittävä osa Suomen keskijännitteisestä sähköverkosta kulkee edelleen puustoisilla alueilla, ja on näin ollen erityisen alttiina sään ääri-ilmiöiden aiheuttamille häiriöille. Näitä sähkönjakelun häiriöitä on pyritty vähentämään Elenia Oy:ssä keskijänniteverkon lähialueella tehtä-vällä vierimetsänhoidolla. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin vierimetsänhoidon vaikuttavuutta keskijännite-verkon toimitusvarmuuteen lumikuormatilanteessa. Työn tilaajana toimi Elenia Palvelut Oy. Tavoitteena oli, että työn tuloksia pystyttäisiin hyödyntämään tilaajan toimesta, kun vierimetsänhoidon kannattavuutta pohdittaisiin tulevaisuudessa. Yhtenä alkuperäisistä tavoitteista oli myös pohtia vierimetsänhoidon taloudellista kannattavuutta, mutta yleistettävien kannattavuuslaskelmien tekeminen osoittautui erittäin haastavaksi. Tästä syystä taloudellinen osio jäi opinnäytetyössä hyvin suppeaksi. Aihetta tutkittiin tarkastelemalla dataa vikahavainnoista vierimetsäurakka-alueilla, joita oli saatu vuoden 2019 alussa lumikuormien aikaan lennetyillä helikopterilennoilla. Tämän lisäksi aiheen tutkimisessa hyödynnettiin urakoitsijoiden raportointi- ja dokumentointitietoja. Vierimetsäurakka-alueilta saatuja tuloksia vertailtiin vertailualueisiin, joilla ei ole tehty vierimetsänhoitoa. Työn tuloksia tarkasteltiin myös urakoitsijakohtaisesti ja vertailtiin yrityksen sisällä teetettyyn data-analyysiin vierimetsänhoidon vaikuttavuudesta. Opinnäytetyössä saatujen tulosten perusteella vierimetsänhoidolla kyetään parantamaan keskijänniteverkon toimitusvarmuutta lumikuormatilanteessa, mutta täysin häiriöttömään sähkönjakeluun vierimetsänhoidolla ei päästä. Vierimetsänhoidon vaikuttavuutta pystytään kuitenkin parantamaan edelleen useilla eri toimenpiteillä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet