Asiakkaiden kokemuksia Aleksintuvan toiminnasta

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Asiakkaiden kokemuksia Aleksintuvan toiminnasta

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa asiakastyytyväisyyttä ja asiakkaiden toimijuutta näkövammaisten palvelukeskus Aleksintuvan toiminnassa. Tutkimusosuus toteutui yhteistyössä Aleksintuvan kanssa. Tutkimus on kvantitatiivinen survey-tutkimus, ja tutkimusaineisto kerättiin standardoidun asiakastyytyväisyyskyselylomakkeen avulla 44:ltä Aleksintuvan asiakkaalta. Aineisto analysoitiin tilastollisesti kuvailemalla hyödyntäen Microsoft Excel 2007 -taulukkolaskentaohjelmaa. Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 28 Aleksintuvan asiakasta. Tutkimustulosten mukaan asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä Aleksintuvan monipuolisiin palveluihin. Kyselyyn vastanneet olivat tyytyväisimpiä Aleksintuvan tarjoamaan avustajapalveluun. Asiakkaat olivat saaneet useimmiten avustajan mukaansa kauppa-asiointiin, terveyspalveluissa käynteihin ja ulkoiluun. Asiakkaat toivovat lisää avustajia ja Aleksintuvalta ulospäin suuntautuvaa virkistystoimintaa, esimerkiksi retkiä. Tutkimustuloksista voidaan myös päätellä, että Aleksintuvan toiminnalla on suuri merkitys asiakkaiden elämässä. Tutkimustulokset ovat melko yhteneväisiä verrattuna vuonna 2002 tehtyyn asiakaskyselytutkimukseen Aleksintuvan toiminnasta. Aleksintuvan työntekijät voivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia arvioidessaan ja kehittäessään Aleksintuvan toimintaa. Myös opiskelijat, uudet työntekijät sekä aiheesta kiinnostuneet voivat käyttää tutkimuksen tuottamaa tietoa oppimisen ja perehdyttämisen apuvälineenä. Tutkimustyö kokonaisuudessaan laajensi ja syvensi opinnäytetyön tekijän omaa tietämystä ja ymmärrystä näkövammaisuudesta ja palvelukeskus Aleksintuvan toiminnasta.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet