Maahanmuuttajataustainen vuokratyöntekijä osana Tampereen Aterian työyhteisöä

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Maahanmuuttajataustainen vuokratyöntekijä osana Tampereen Aterian työyhteisöä

Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle työvoimapula lisääntyy. Työvoimapulaa korvaamassa on jo runsaasti ulkomaalaisia työntekijöitä ja tulevaisuudessa heidän määränsä odotetaan edelleen kasvavan. Kunta-alan ammattikeittiöissä maahanmuuttajat työskentelevät pääasiassa vuokratyöntekijöinä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Tampereen Aterian työntekijät kokevat maahanmuuttajataustaiset vuokra-työntekijät ja miten mahdollisia kieli- ja kulttuuriongelmia voidaan ratkaista. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista kyselytutkimusta. Tutkimuksen tuloksissa korostui maahanmuuttajataustaisten vuokratyöntekijöiden heikko tai olematon suomen kielen taito. Kyselyyn vastanneet Tampereen Aterian työntekijät eivät ilmoittaneet oman kielitaitonsa olevan kovin hyvä. Yhteisen kielen puuttumisen koettiin vaikeuttavan merkittävästi työhön opastamista ja perehdyttämistä. Vaikka sekä opastettava että opastaja puhuisivat jonkin verran englantia, ammattisanaston hallinnassa oli puutteita. Maahanmuuttajat koettiin ahkeriksi ja motivoituneiksi työntekijöiksi. Työturvallisuusohjeiden noudattamisessa oli toivomisen varaa. Erilaisista kulttuureista johtuvia ongelmia ei tullut esiin. Tutkimusten tulosten perusteella kohteena olevilla työpaikoilla tarvitaan työnantajan järjestämät ohjeet suomen kieltä osaamattomille vuokratyöntekijöille. Koska maahanmuuttajien määrä ja kulttuurien kirjo todennäköisesti vielä lisääntyvät tulevaisuudessa, ongelmien estämiseksi tarvitaan myös monikulttuurisuuskoulusta.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet