Haku

Skenaariot toimintaympäristön muutoksista yrityksen kehittämisen tueksi : case Be a Pro – Disc Golf Training Camp

QR-koodi

Skenaariot toimintaympäristön muutoksista yrityksen kehittämisen tueksi : case Be a Pro – Disc Golf Training Camp

Opinnäytteen aiheena oli skenaarioiden tekeminen toimintaympäristön muutoksista yrityksen kehittämisen tueksi. Työn tavoitteena oli pyrkiä lisäämään case-yrityksen ymmärrystä toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista sekä auttaa tätä tekemään parempia päätöksiä tulevaisuudessa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä tulevaisuuden ennakoinnin, toimintaympäristön analysoinnin ja skenaariotyöskentelyn menetelmiin. Opinnäytetyön tutkimusosa toteutettiin tapaustutkimuksena, jonka avulla pyrittiin löytämään vastaukset tutkimuskysymyksiin: ”millaisia valmennuspalveluita frisbeegolfmarkkinassa tarvitaan tulevaisuudessa”, ”mihin suuntaan case-yrityksen palvelutarjontaa pitää kehittää” ja ”mitkä toimintaympäristön muuttujat ohjaavat asiakkaiden käyttäytymistä tulevaisuudessa”?

Työn tutkimusosassa perehdyttiin case-yritykseen, toteutettiin sen toimintaympäristöstä PESTE-analyysi ja tehtiin skenaariotyöskentelyn avulla kolme erilaista tulevaisuudenkuvaa siitä, mitä frisbeegolf on Suomessa 2028. PESTE-analyysin ja skenaariotyön pohjalta syntyneitä tulevaisuudenkuvia peilattiin skenaariokohtaisesti SWOT-analyysillä case-yrityksen ydinpätevyyksiin ja visioon.

Tutkimuksessa tehdyn PESTE-analyysin ja skenaariotyön tuloksena syntyneiden tulevaisuudenkuvien pohjalta muodostui konkreettisia kehitysehdotuksia case-yrityksen palveluntarjonnan kehittämiseksi. Tutkimustuloksia voidaan tulevaisuudessa käyttää apuna case-yrityksen päätöksenteossa strategiatyön tukena. Tutkimuksen myötä ilmeni myös selkeitä syventäviä jatkotutkimusehdotuksia.

Tallennettuna: