Haku

Olkanivelen ulko- ja sisäkierron sekä selkärangan kierron yhteys frisbeegolfin rystyheiton heittonopeuteen

QR-koodi

Olkanivelen ulko- ja sisäkierron sekä selkärangan kierron yhteys frisbeegolfin rystyheiton heittonopeuteen

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää olkanivelen ulko- ja sisäkierron sekä selkärangan kierron yhteyttä frisbeegolfin rystyheiton heittonopeuteen. Tarkoituksena oli lisätä tietoa, jotta frisbeegolfpelaajien ja -harrastajien parissa toimivilla fysioterapeuteilla olisi ymmärrys liikkuvuuden vaikutuksesta frisbeegolfin rystyheitossa, ja miten se voitaisiin huomioida harjoittelun ohjelmoinnissa. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Tampereen Frisbeeseura ry.

Tutkimus toteutettiin määrällisenä poikkileikkaustutkimuksena. Tutkimukseen osallistui 7 henkilöä, jotka kaikki olivat vammattomia, oikean puolen rystyheittäjiä, iältään 18-33-vuotiaita. Mittaukset suoritettiin yhdellä mittauskerralla, jolloin mitattiin ensin nivelliikkuvuudet ja sen jälkeen heittonopeus.

Tulosten analysointiin käytettiin SPSS-järjestelmää. Tilastolliseksi menetelmäksi valittiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin. Tilastollisen merkitsevyyden rajaksi valittiin p ≤ 0,05. Tulosten pohdintaa tehtiin tilastollisen merkitsevyyden lisäksi käytännön merkittävyyden näkökulmasta.

Tilastollisen analysoinnin perusteella tutkittavien muuttujien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Tämän arveltiin johtuvan otoksen pienestä koosta. Pienen otoksen kohdalla satunnaisvirheen määrä kasvaa, ja otoksen tulisi olla suurempi luotettavamman tuloksen saamiseksi.

Jatkokehitysehdotuksena nivelliikkuvuuden yhteyttä frisbeegolfin rystyheiton heittonopeuteen tulisi tutkia myös muiden nivelten kohdalla, isommalla otannalla sekä amatööri- että kilpapelaajien kohdalla.

Tallennettuna: