Sökning

FC Haka fanituotemyynnin ostokäyttäytymisen tarkastelu

QR-kod

FC Haka fanituotemyynnin ostokäyttäytymisen tarkastelu

FC Haka on Suomen toiseksi menestynein urheiluseura. Seura on perustettu jo vuonna 1934, monia erilaisia tilanteita on tullut eteen seuran historiassa. On voitettu mestaruuksia, on notkahdettu konkurssin partaalle ja jälleen noustu. FC Haka pelasi seitsemän kauden ajan Suomen toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Miesten Ykkösessä, vuodet olivat haasteellisia, mutta vuonna 2019 tapahtui kaikkien toivoma käänne, nousu takaisin Veikkausliigaan. Haka on aina tehnyt pitkäjänteisesti töitä tulevaisuuden eteen, mutta vuonna 2019 nousun jälkeen Hakan toimintaa lähdettiin kehittämään toden teolla.

FC Haka haluaa kehittää palveluitaan, jotta pystyy palvelemaan kannattajiaan paremmin. Osa palveluita on fanituotemyynti. Vasta muutaman vuoden ajan fanituotemyyntiin on alettu kiinnittämään tarkemmin huomiota. Vuonna 2020 kesällä Haka avasi fanituotteiden verkkokaupan, joka oli vastaus suureen kysyntään. Kaikki kannattajat eivät asu Hakan kotikaupungissa Valkeakoskella tai edes lähelläkään Valkeakoskea. Fanituotemyynti ei parane ja kehity ellei sen eteen tee selviä eteenpäin vieviä askeleita. Opinnäytetyön aiheen mukaisesti lähdin tutkimaan fanituotteiden kiinnostavuutta, verkkokaupan ostoprosessin toimivuutta ja kuulemaan ideoita tulevaisuuden kehittämistä varten.

Opinnäytetyön tavoitteen ja tarkoituksen mukaisesti loin strukturoidun kyselyn eli määrällisen tutkimuksen FC Hakan verkkokaupassa asioineille. Kysely toteutettiin etukäteen mietityllä kysymysten järjestyksellä. Kyselyyn vastanneita oli 112 henkilöä, joten vastauksista saatiin hyvää otantaa opinnäytetyön tavoitetta varten. Kyselyn vastaukset käsiteltiin numeerisina kokonaisvaltaisina tuloksina pois lukien kyselyn vapaat kentät.

Toteutetun tutkimuksen myötä opinnäytetyön tavoite toteutui. FC Haka sai laajalti vastauksia ostoprosessin toimivuuteen, missä Haka on onnistunut ja jossa on kehittämisen varaa. Fanituotevalikoiman osalta tuli palautteita, joita Haka ei ollut aikaisemmin saanut, liittyen tuotteiden laadukkuuteen ja valikoiman toiveisiin. Esiin nousseista ehdotuksista Haka pystyy toteuttamaan tulevaisuudessa. Tutkimuksen tuloksena syntyi, että kannattajat haluavat ennemmin laatua kuin määrää.

FC Haka is the second most successful sports club in Finland. The club was founded already in 1934, many different situations have come up in the club’s history. They have won championships, the bankruptcy has been fluffy and risen again. For seven seasons, FC Haka played at the second highest league level of the Finnish football in the men’s first division. The years were challenging, but in 2019 the rise which everyone was hoping happened, the rise back to the Veikkausliiga. Haka has always worked long-term for the future, but in 2019 after the rise, Haka’s operations began to be developed and work hard.

FC Haka wants to develop its services to better its fans. Some services are fan product sales. It is only for a few years that fan product sales have begun to pay more attention. In the summer of 2020, Haka opened a fan products online store, which was the answer to a high demand. Not all fans live in Haka’s hometown of Valkeakoski or even near Valkeakoski. Fan product sales will not improve and develop unless you make clear steps in front of it. According to the topic of the thesis, I started to explore the attractiveness of fan products, the functionality of the e-commerce purchase process, and to hear ideas for the future development.

In accordance with the purpose and purpose of the thesis, I created a structured survey, a quantitative study for those who were online in the FC Haka online store. The survey was conducted in advance by the order of the questions. There were 112 people who responded to the survey, so the answers were obtained for the goal of the thesis. The answers to the survey were treated as numerically comprehensive results, excluding for the free fields of the survey.

With the research of the study conducted, the purpose of the thesis was achieved. FC Haka received a wide range of answers about the functionality of the purchase process, where Haka is successful and where there is need for improvement. There was feedback on the fan product range, which Haka had not previously received, related to the quality of the products and the wishes of the selection. From the proposals that have emerged, Haka will be able to be implemented in the future. As a result of the research, the supporters want quality rather than quantity.

Sparad: