Creation of innovation services for MuotoMyrsky

Aineiston käyttöoikeudet
Luvanvarainen käyttö / ei tiedossa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso käyttöehdot

QR-koodi

Creation of innovation services for MuotoMyrsky

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan sitä miten palvelumuotoilun työkalut helpottavat innovaatioiden tuotteistamista. Ideointityöpajat ja hackathonit auttavat löytämään uusia ja nopeita ideoita. Monissa tapauksissa ideoiden työstäminen tuotteittain palveluiksi jää kesken, koska ei ole löydetty nopeaa tapaa testata aikaansaatuja ideoita tai käytössä ei ole nopeaa tuotekehitysprosessia. Tässä työssä analysoidaan design thinking- ja palvelumuotoiluprosesseja, joita hyödynnetään valitsemaan ja luomaan palvelumuotoilutyökalusarja innovaatioiden tuotteistamiseen ja testaamiseen. Työssä keskitytään ymmärtämään miten palvelumuotoilun keinoin voidaan suunnitella innovaatiopalvelu osaksi MuotoMyrsky Oy:n palvelutarjontaa. Dokumenttianalyysi, varjostaminen, havainnointi, haastattelut ja prototypointi sekä löydökset ja tulokset ovat pohjana luomassa innovaatiopalvelutuotteita MuotoMyrsky Oy:lle. Opinnäytetyö luo katsauksen design thinkingin historiaan ja prosesseihin: 1900 -luvun puolivälistä olevasta Archerin mallista St. Gallenin yliopistossa kehitettyyn design malliin, jonka pohjana käytetään Stanfordin yliopiston teoreettista kehystä. Havainnointi ja varjostus tehtiin aktiivisesti osallistumalla innovaatio- tapahtumiin, hackathoneihin. Tiimin jäsenenä sekä ohjaajana toimiminen mahdollisti monipuolisen havainnoinnin. Konseptuaalisten haastattelujen tulokset antavat ymmärtää, että rahan puute ei hidasta innovaatioiden tuotteistamista ja testaamista. Innovaatioiden testaus ja prototypointi pysähtyvät enemmänkin motivaation puutteeseen ja vääränlaiseen ajankäyttöön tai yksinkertaisesti ei luoteta kumppaneihin tai yhteisöön. MuotoMyrskyn innovaatiopalvelujen kehittämisessä on käytetty lean startup asenteella sekä business- että palvelumuotoilutyökaluja. Työkalut ovat auttaneet ymmärtämään ja rakentamaan palvelusta helpommin lähestyttäviä käyttäen hyväksi asiakasymmärrystä ja - kokemusta. Palvelumuotoilu on tänä päivänä käsitteenä melko tunnettu, mutta sen hyödyt eivät avaudu kunnolla asiakkaille. On tarpeellista luoda yksinkertaisia palvelumuotoilutuotteita, joissa asiakas voi nähdä selvästi todellisia tuloksia. Palvelumuotoilu mahdollistaa innovaatioiden nopeamman testaamisen ja tuotteistamisen. Asiakas ja palvelutarinat auttavat avaamaan konseptia työkaluksi, joka tuottaa tuloksia asiakastyytyväisyydessä ja kasvattaa liikevaihtoa.

Tallennettuna:
Kieli
englanti
Avainsanat
Koulutusohjelmat