Suolistobakteerikantojen biokemiallinen karakterisointi

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
QR-koodi

Suolistobakteerikantojen biokemiallinen karakterisointi

Opinnäytetyön tarkoituksena oli karakterisoida suolistobakteerikantoja biokemiallisin menetelmin. Biokemiallisten reaktioiden selvittämisen myötä helpotettaisiin selektiivisten kasvualustojen valmistamista mahdollisissa jatkotutkimuksissa. Tutkimustyöllä oli tarkoitus selvittää kromogeenisten maljojen soveltuvuus anaerobisten suolistobakteerien kasvatukseen ja visuaaliseen tunnistukseen. Lisäksi haluttiin selvittää kasvaako anaerobiset suolistobakteerit Eosin Methylene Blue (EMB) elatusalustalla. Bakteerikannoista testattiin myös hapensietokyky niiden kasvuvaiheessa sekä mikroaerofiilisten olosuhteiden vaikutus kasvuun. Biokemiallinen karakterisointi suoritettiin API 20 A ja Rapid ID 32 A –menetelmillä. Aineenvaihduntatesteillä selvitettiin bakteerien entsymaattisia reaktioita ja kykyä hyödyntää spesifisiä ravinteita. Analytical Profile Index (API) ja Rapid -menetelmien tulokset vahvistettiin kromogeenisilla maljoilla. Kromogeenisilla maljoilla erotettiin bakteerien aineenvaihduntareaktioita perustuen Mannitolin fermentoitumiseen sekä beta-galaktosidaasi- ja beta-glukosidaasientsyymireaktioihin. Opinnäytetyön aikana kehitettiin uusi työvaihe, joka saattaa mahdollistaa kromogeenisten maljojen käyttöönoton anaerobisia bakteereja kasvattaessa. Työvaihe implementoitiin ohjeisiin noin puolessa välissä tutkimustyötä. Aineenvahduntatestien tulosten ja kromogeenisten maljojen viljelyiden perusteella saatiin viitteitä tuloksien yhtäläisyyksistä, ja näin ollen nopeaan diagnostiikkaan tarkoitetut menetelmät voivat toimia myös hitaasti kasvavilla anaerobisilla bakteereilla. Tuloksissa on kuitenkin havaittavissa myös eroavaisuuksia. Eri menetelmien tulosten lukeminen perustuu laajalti visuaaliseen tarkasteluun ja tulkintaan, josta osa tuloksien ristiriitaisuudesta voi johtua. Erojen ei voida kuitenkaan varmuudella sanoa johtuvan tästä. Ottaen huomioon testauksista saadut tulokset ja havaitut eroavaisuudet tulosten välillä̈, aihe vaatii jatkotutkimuksia.

The intention of the thesis was to characterize intestinal bacteria strains with biochemical methods. By discovering the biochemical reactions, it was attempted to get more information about the bacteria, which would be of great help with producing selective culture mediums in the future. By means of characterizing the goal was to discover whether the chromogenic plates was suitable for anaerobic growing of intestinal bacteria and their visual identification. In addition, it was desired to determine whether anaerobic intestinal bacteria grow on Eosin Methylene Blue (EMB) medium or not. Bacterial strains were also tested for sensitivity towards oxygen during the growth period, and the effect of microaerophilic conditions on bacterial growth. The biochemical characterizing was performed with API 20 A and Rapid ID 32 A –methods. Metabolic testing was used to find out more about the bacteria’s enzymatic reactions and their ability to utilize specific nutrients. The results of API and Rapid methods were confirmed on chromogenic plates. Chromogenic plates were used to separate bacterial metabolic reactions based on Mannitol fermentation and galactosidase and glucosidase enzyme reactions. In the middle of the thesis, a new working phase was developed to possibly enable chromogenic plates to be used to grow anaerobic bacteria strains. The working phase was implemented into the instructions halfway through the research. Looking at the reslts of the metabolic testing and chromogenic plates, there were indications that the results were similar, therefore the methods made for fast diagnostics might be functioning on slowly growing anaerobic bacteria as well. Although, the results also have many differences. The reading of the results from different methods is largely based on visual examination and interpretation, which may lead to inconsistency in results. However, it cannot be said for certain that this is the cause of the differences in the results. Considering the results from all the tests, and the inconsistency between the results, the subject requires further examination.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet