Ammattikoulua käyvien nuorten elintavat ja niihin vaikuttaminen

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
QR-koodi

Ammattikoulua käyvien nuorten elintavat ja niihin vaikuttaminen

Suomalainen nuori voi paremmin ja on terveempi kuin aiemmin. Samalla terveys ja hyvinvointi jakautuvat kuitenkin vahvemmin kuin ennen. Osa nuorista voi todella hyvin, kun taas toisilla on monia ongelmia. Nuoren tulevaisuuteen vaikuttavat vahvasti hänen vanhempansa, ystäväpiiri, sekä hänen omat valintansa ja elintavat. Elintavat työhön valikoitui terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määritelmän mukaisesti. Opinnäytetyön tarkoitus oli kerätä ajantasainen tieto ammattikoulua käyvien nuorten elintavoista ja keinoista vaikuttaa niihin. Kerätyllä tiedolla on tavoite edistää ammattikoululaisten terveyttä, elintapoja ja tuoda esiin puutteet, sekä kannustaa Terveyden- ja hyvinvoinninlaitosta ja muita ammattilaisia tutkimaan ja keräämään tietoa sekä kehittämään vaikuttamiskeinoja ammattikoulua käyvien elintapoihin jatkossakin. Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimukset (n=18) työhön valikoitui sähköisistä tietokannoista, kuten Cinahl ja Google scholar, sekä THL:n kouluterveyskyselyistä. Tutkimuksista kävi ilmi, että ammattikoulussa opiskelevien nuorten elintavat, ovat useilla osa-alueilla huonompia, kuin lukiossa opiskelevien saman ikäisten. Nuorten miesten elintavat olivat myös monilla osa-alueilla huonompia kuin naisten. Suurin osa ammattikoululaisista oli kuitenkin tyytyväisiä elämäänsä ja kokivat saavansa apua tarvittaessa. Koulun rooli nuoren kasvussa on tärkeä. Erityisesti opiskeluterveydenhuollon tasapuolisuuteen panostaminen on tulevaisuudessa ensiarvoista eriarvoisuuden vähentämiseksi. Pelkästään ammattikoululaisia koskevien tutkimusten määrä on rajallinen. Nuoren sosioekonomisen aseman vaikutus myös elintapoihin on jatkossa tutkimisen arvoinen.

Young people in Finland are healthier and feeling better than before. At the same time this is also more divided in the young people than before. The future of young people is influenced by their peers, parents and by their own choices and lifestyle. Lifestyles in the thesis were chosen by THL defination of them. Purpose of this thesis is to collect up to date knowledge from day-to-day life of young people in vocational school. The thesis was carried out as a literature review. Studies (n=18) used in this work are selected from internet databases such as Cinahl and Google scholar. Studies show that young people in vocational schools have inferior lifestyles compared to the rest of same aged. Men in this age category also have worse lifestyles in general compared to the women. Most students in vocational schools feel that they are happy with life in general and that the school provides enough support for them. Studies that affiliate only with students in vocational schools are limited. Socio-economic backround of the young people, and how that affect young people should be researched more. Schools role in the life of students is vital in shaping the life of young adults.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet