Vaikuttajamarkkinointi : miksi vaikuttajiin luotetaan?

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
QR-koodi

Vaikuttajamarkkinointi : miksi vaikuttajiin luotetaan?

Opinnäytteen tarkoituksena oli selvittää, mitä vaikuttajamarkkinointi on ja miksi se on niin tehokasta. Vaikuttajamarkkinointi on yksi tämän hetken suosituimpia ja tehokkaimpia markki-nointikeinoja. Yksinkertaistettuna vaikuttajamarkkinoinnissa on kyse yrityksen ja jollakin tavalla vaikutusvaltaisen henkilön välisestä yhteistyöstä, jossa tavoitteena on tuoda yritys tai brändi lähemmäs kuluttajaa vaikuttajan kautta. Tämän opinnäytteen tavoitteena oli tutkia, miksi vaikuttajiin luotetaan. Työssä lähdeaineistona käytettiin painettua kirjallisuutta sekä lukuisia verkkolähteitä. Tutkimusta varten vertailtiin ja tarkasteltiin useita vaikuttajamarkkinointikampanjoita. Tutkimusta tehdessä selvisi, että nämä kampanjat ovat toteutettu toisiaan muistuttavilla tavoilla. Vaikuttajamarkkinointikampanjat noudattivat monesti samaa kaavaa, oli kyseessä sitten tuote tai palvelu. Teoriaosuuden ensimmäisessä kappaleessa käydään kattavasti läpi eri sosiaalisen median kanavat ja niiden ominaisuudet. Teoriaosuuden toisessa kappaleessa esitellään sekä vaikutta-jamarkkinointi käsitteenä että eri vaikuttajatyypit. Tässä osuudessa käydään läpi myös tekijöitä, jotka vaikuttavat vaikuttajan uskottavuuteen. Työn tulokseksi selvisi, että vaikuttajamarkkinoinnin tehokkuus perustuu sen samaistuttavuuteen. Vaikuttajat nauttivat yleisönsä luottamuksesta ja heidän suosituksensa tuotteista tai palveluista ovat merkityksellisiä seuraajille. Vaikuttajamarkkinointi muistuttaa WOM-markkinointia (word-of-mouth), joka on yksi tehokkaimpia markkinoinnin keinoja. On tutkittu, että 90 % kuluttajista uskoo, että perheenjäseneltä tai ystävältä saatu tieto on totta. Suosikkivaikuttaja voi tuntua pitkäaikaiselle seuraajalle lähes kaverilta, joten vaikuttajan mielipiteillä on painoarvoa.

The goal of this thesis was to examine what is influencer marketing and why it is so efficient. Influencer marketing is one of the most popular marketin tactics at the moment. Simply, influencer marketing is collaboration between a company and a person with an audience which he or she has an influence on and the goal is to bring the company or the brand closer to the audience. The aim of this thesis was also to research why do people trust influencers. As a source material in this thesis there was used literature and several online sources. For the study, several multiple inlfuencer marketing campaigns were compared and examined. The study found that these campaigns were carried out in similar ways. Influencer marketing capaigns often followed the same pattern, be it a product or a service. The first chapter of the theoretical part comprehensively reviews the different channels of social media and their characteristics. The second part of the theoretical part introduces both influencer marketing as a concept and different types of influencers. This section also reviews the factors that affect the credibility of the influencer. Through this study, it became clear that the effectiveness of influencer marketing is based on its consumers indetifying with the influencers. Influencers enjoy the trust of their audience and their recommendations for products or services are relevant to followers. Influencer marketing is similar to WOM (word-of-mouth) marketing, which is one of the most effective marketing tools. It has been studied that 90% of consumers believe that information obtained from a family member or friend is true. A favorite influencer can feel for a long-term follower almost like a friend, so the opinions of the influencer matters a lot.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet