Haku

Kuntien palkkahallinto

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Kuntien palkkahallinto

Opinnäytetyössä tutkittiin kuntien palkkahallintoa. Tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat kuntien palkkahallintoon liittyvät keskeiset tehtävät. Nämä keskeiset tehtävät esitettiin työssä mahdollisimman tiivistetyssä muodossa. Lisäksi tutkittiin, mitä erityispiirteitä kuntien palkkahallintoon liittyy. Työssä myös kartoitettiin, minkälaisia haasteita kuntien palkkahallintoon kohdistuu tulevaisuudessa. Tutkimus tehtiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää käyttäen. Kuntien palkkahallinto on hyvin laaja aihe, joten tämä tutkimusmenetelmä sopi parhaiten tämän aiheen tutkimiseen. Tutkittiin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, artikkeleita, esitteitä, oppaita ja kunta-alan internet-sivuja. Opinnäytetyö tehtiin näitä lähteitä tutkimalla ja analysoimalla. Työ pohjautuu näiden lähteiden lisäksi työkokemukseen, jota on karttunut erilaisissa palkanlaskentaan liittyvissä työtehtävissä. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kuntien palkkahallinnolla ja yksityissektorin palkkahallinnolla on eroavaisuuksia. Lisäksi kuntien välillä on eroja riippuen kunnan koosta, henkilökuntamäärästä, kuntalaisten ikärakenteesta, sijainnista, taloudellisesta tilanteesta, yhteistyötavoista ja palveluiden ulkoistamisasteesta. Kuntien palkkahallintoon liittyvät perusasiat ovat kuitenkin kaikissa kunnissa samat, joten nämä perusasiat koottiin tähän työhön. Suurimpia kuntien palkkahallintoon kohdistuvia tulevaisuuden haasteita ovat henkilöstömenoissa säästäminen, työntekijöiden eläköityminen, kuntaliitokset, palveluiden ulkoistaminen ja sähköisten apuvälineiden hyödyntäminen. Opinnäytetyö tehtiin sen vuoksi, että haluttiin kerätä yhteen keskeiset kuntien palkkahallintoon liittyvät asiat. Työn tarkoituksena on olla hyödyksi niin kuntien palkkahallinnossa tällä hetkellä työskenteleville kuin alalle aikovillekin. Tähän työhön koottiin liitteeksi joitakin kuntien palkkahallintoon liittyviä keskeisiä asioita.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet