Haku

Uuden työntekijän perehtyjälähtöinen perehdytys

Aineiston käyttöoikeudet
CC BY 4.0
QR-koodi

Uuden työntekijän perehtyjälähtöinen perehdytys

Perehdytys tarkoittaa toimia, joilla uusi työntekijä perehdytetään työyksikön toimintaan ja sen odotuksiin sekä vaatimuksiin. Tämä tarkoittaa eri käytänteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työyksikön työtehtävät, työkaverit ja tavat. Tavoitteena tällöin on uuden työntekijän liittyminen osaksi työyhteisöä ja varmistuminen siitä, että hän hallitsee oman työtehtävänsä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten uuden työntekijän aikaisempi osaami-nen, yksilölliset tarpeet ja itseohjautuva oppiminen / aktiivinen toimijuus voidaan huomi-oida perehdytyksessä. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää perehdytyksen kehittämisessä perehtyjälähtöisemmäksi. Toimeksiantajana opinnäytetyölle toimi Varsinais-Suomen Tyks Sydänkeskus. Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Eri tietokantoja ja manuaalista tiedonhakua hyödyntäen kerättiin mahdollisimman kattava teoreettinen pohja jo olemassa olevista tutkimuksista ja kirjallisuudesta. Katsaukseen valikoitui 7 kansainvälistä artikkelia, 1 suomalainen artikkeli ja 3 perehdytystä käsittelevää kirjaa. Aineisto ana-lysoitiin kuvailevalla synteesillä. Saaduista tuloksista muodostettiin lista kehittämisehdotuksien muodossa. Perehdytysohjelman todettiin lisäävän uuden työntekijän kompetensseja ja itseluottamusta. Aikaisemman osaamisen huomioimista perehdytyksessä voisivat parantaa ajantasaiset osaamiskartat ja kohdennetut simulaatiotilanteet. Tärkeimpänä tehtävänä perehdytysjaksolle nähtiin perehtyjän osaamisen ja itseluottamuksen kasvu, joka mahdollistaa haastavampien työtehtävien lisäämisen. Aineiston pohjalta saatuja tuloksia voidaan hyödyntää yleisesti perehtyjälähtöisyyttä huomioitaessa. Perehdytys on aikansa vievä prosessi ja sen tulee tapahtua kiireettömästi, suunnitellusti ja yksilöiden tarpeet huomioiden. Perehdytyksen tulee olla kannustavaa ja sisältää säännöllisen palautteen sekä työyhteisön tuen. Onnistunut perehdytys-ohjelma lisää uuden työntekijän itsevarmuutta, vähentää hänen ahdistustaan ja lisää yleisesti alan vetovoimaisuutta.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet