Kätilöopiskelijoiden eettisen osaamisen tukeminen lapsivuodeosastolla : opiskelijaohjaajien näkökulma

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Kätilöopiskelijoiden eettisen osaamisen tukeminen lapsivuodeosastolla : opiskelijaohjaajien näkökulma

Tämä opinnäytetyö käsittelee kätilöopiskelijoiden eettisen osaamisen tukemista lapsivuodeosastoilla. Kartoitus on tehty opiskelijaohjaajina toimineiden kätilöiden näkökulmasta. Tavoitteena oli kerätä tietoa lapsivuodeosastoilla ilmenevistä eettisesti ongelmallisista tilanteista, opiskelijaohjaajien keinoista tukea kätilöopiskelijoita sekä kätilöopiskelijoiden valmiuksista kohdata näitä tilanteita. Opinnäytetyö on osa Increasing Ethical Competence in Midwifery Education and Practice (INEC) -projektia. Sen tavoitteena on löytää uusia keinoja lisätä eettistä osaamista niin kätilötyön käytäntöön kuin teoriaankin. Laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin elokuussa 2013 haastattelemalla kymmentä lapsivuodeosastolla työskentelevää opiskelijaohjaajana toiminutta kätilöä. Haastattelut pidettiin yksilöhaastatteluina. Tutkimustulokset analysoitiin sisällönanalyysin mukaisesti. Kätilöopiskelijoiden eettisen osaamisen tuen tarvetta pidetään yksilöllisenä. Osaamisen koetaan kehittyvän opintojen edetessä. Lapsivuodeosastoilla esiintyvät eettisesti ongelmalliset tilanteet liittyvät synnyttäneen äidin ja vastasyntyneen saamaan hoitoon tai siihen liittyviin ristiriitatilanteisiin. Kätilöopiskelijat saavat opiskelijaohjaajiltaan tukea myös tilanteissa, jotka aiheutuvat kätilöopiskelijan omasta toiminnasta, työympäristöstä tai vaitiolovelvollisuuden rikkoutumisesta. Kätilöopiskelijoita ohjataan näissä tilanteissa keskustelun, esimerkkinä toimimisen sekä vastuun ja palautteen antamisen avulla. Tutkimustuloksista kätilöt saavat tietoa lapsivuodeosastoilla ilmenevistä eettisesti ongelmallisista tilanteista ja kätilöopiskelijoiden tukemisesta näissä tilanteissa. Lisäksi opinnäytetyö vie osaltaan INEC -hanketta eteenpäin.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet