"Jos mä en sais tällästä apua, mä voisin pian joutua palvelukotiin" : Kokemuksia Vaasan Validian henkilökohtaisesta avusta asiakkaiden näkökulmasta

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

"Jos mä en sais tällästä apua, mä voisin pian joutua palvelukotiin" : Kokemuksia Vaasan Validian henkilökohtaisesta avusta asiakkaiden näkökulmasta

Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä Vaasan Validialle tietoa henkilökohtaisen avun asiakkaiden mielipiteistä ja kokemuksista palvelua koskien. Tutkimuksen tarve nousi henkilökohtaisen avun asiakkaiden vähäisestä vastaamisaktiivisuudesta yleisiin Validian asiakastyytyväisyyskyselyihin. Tutkimuksessa tutkittiin asiakkaiden kokemusta siitä, missä määrin he kokevat palvelun laadukkaaksi, sitä miten mielekkääksi ja helpoksi asiakkaat kokevat palvelun käyttämisen sekä asiakkaiden näkökulmia palvelussa esiin tulleista kehittämisen kohdista. Tutkimuksen teoriaosuudessa perehdyttiin vammaisuuden määritelmään ja siihen, miten Suomen laki säätää vammaisuudesta ja vammaisista ihmisistä. Henkilökohtaisen avun osalta teoriaosuudessa avataan henkilökohtaisen avun määrää, järjestämistapoja sekä kuvataan Vaasan Validian henkilökohtaisen avun palvelua. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Vaasassa asuvat Vaasan Validian henkilökohtaisen avun palvelua käyttävät asiakkaat. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksella haastatellen asiakkaita henkilökohtaisesti. Haastatteluista kerätyt vastaukset analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia käyttäen. Tutkimuksen tuloksissa selvisi, että asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä saamansa palvelun laatuun. Laatuun vaikutti asiakkaiden kokemuksien mukaan esimerkiksi henkilökohtaisten avustajien hyvä asenne ja ahkeruus sekä se, että palvelua käyttämällä asiakas sai tarvitsemansa avun. Tutkimuksen tuloksien mukaan asiakkaat kokevat, että avustajien suuri vaihtuvuus on asiakkaan näkökulmasta yksi olennainen kehittämisen kohta palvelussa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet