Haku

Urheiluseuran tunnettuus ja sponsorointi : Case: SB Vaasa ry

QR-koodi

Urheiluseuran tunnettuus ja sponsorointi : Case: SB Vaasa ry

Tutkimus on tehty toimeksiantona vaasalaiselle SB Vaasa ry -salibandyseuralle. Päätavoitteena oli tutkia vaasalaisten yritysten mietteitä seurasta sekä urheilun sponsoroinnista ja sen vastineista. Tutkimuksella haluttiin selvittää myös SB Vaasa ry:n tunnettuutta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu markkinoinnista, sponsoroinnista, brändistä ja imagosta sekä tehdyistä aiemmista tutkimuksista ja muusta kirjallisuudesta. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena käyttäen teemahaastatteluja. Tutkimuksessa haastateltiin neljää vaasalaista yritystä, jotka edustivat eri toimialoja. Yksi haastateltavista yrityksistä on SB Vaasa ry:n sponsori, yksi on aikaisemmin ollut yhteistyössä seuran kanssa ja kaksi muuta eivät ole tällä hetkellä sponsorointiyhteistyössä seuran kanssa. Haastatteluista kävi ilmi, että seuralla on tunnettuus, sillä kaikki haastateltavat olivat kuulleet SB Vaasa ry:stä. Salibandy lajina oli kuitenkin suhteellisen vieras haastateltavien keskuudessa, joka vaikutti seuran tunnettuuden tasoon. Salibandyseuran sponsorointia sekä yleisesti urheilun sponsorointia pidettiin hyvin positiivisena ja tärkeänä asiana. Yritysten sponsoroinnista haluamista vastineista eniten esille nousi näkyvyyden saaminen logon avulla. Yksi yrityksistä sanoi myynnin tekemisen olevan tärkein tekijä sponsorointiin lähdettäessä.

Tallennettuna: