Search

Toistuvien yritysostojen vaikutus ostavan yrityksen osakkeen tuottoihin

Material usage rights
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
QR Code

Toistuvien yritysostojen vaikutus ostavan yrityksen osakkeen tuottoihin

Yrityskaupat ovat merkittäviä strategisia järjestelyjä ja keskeinen keino kasvattaa yrityksen liiketoimintaa. Yrityskaupat ovatkin suosittu aihe laskentatoimen ja rahoituksen tutkimuksessa, ja erityisesti yksittäisten yrityskauppojen vaikutusta ostavan yrityksen sekä lyhyen että pitkän aikavälin osakkeen tuottoihin ja suorituskykyyn on tutkittu paljon. Toistuvia yritysostoja tekevien yritysten suorituskyky on sen sijaan saanut huomattavasti vähemmän huomiota tutkimuskirjallisuudessa ja tutkimukset ovat olleet maantieteellisesti hyvin keskittyneitä. Tämän tutkielman tarkoituksena on paikata tätä aukkoa tutkimalla uudella aineistolla, onko toistuvilla yritysostoilla vaikutusta ostavan yrityksen osakkeen tuottoihin. Tässä tutkielmassa toistuvien yritysostojen vaikutusta osakkeen tuottoihin tutkittiin pohjoismaisista yhtiöistä ja niiden vuosina 2011–2018 toteuttamista yrityskaupoista koostuvalla aineistolla. Aineistoon valittiin ainoastaan yhtiöitä, jotka olivat toteuttaneet useita yritysostoja tutkitulla ajanjaksolla. Yritysostojen määrän lisäksi tutkielmassa oltiin kiinnostuneita myös aiemman yritysostokokemuksen, ostavan yrityksen ja kohdeyritysten toimialojen samankaltaisuuden ja ostavan yrityksen koon vaikutuksista näiden yritysten menestykseen. Tutkielman empiirisessä osiossa tutkittiin näiden tekijöiden vaikutusta ostavan yrityksen indeksikorjattuun osakkeen tuottoon paneeliregressioanalyysin avulla. Tutkielman empiirisen osion tilastollisten testien perusteella yritysostojen keskimääräisellä määrällä ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta ostavan yrityksen indeksikorjattuun osakkeen tuottoon, mikä poikkesi aiemmissa tutkimuksissa tehdyistä havainnoista. Sen sijaan ostavan yrityksen koolla havaittiin olevan selvä negatiivinen vaikutus toistuvia yritysostoja tekevien yritysten suorituskykyyn, mikä oli linjassa aiempien tutkimusten kanssa. Aiemmalla yritysostokokemuksella tai toimialojen samankaltaisuudella ei myöskään havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta ostavan yrityksen suorituskykyyn, vaikka aiemmissa tutkimuksissa oli tehty havaintoja sekä positiivisista että negatiivisista vaikutuksista. Tutkielman tulosten perusteella pohjoismaiset yritykset eivät ole onnistuneet luomaan lisäarvoa osakkeenomistajilleen toistuvien yritysostojen avulla, mutta eivät myöskään, aiemmista tutkimuksista poiketen, tuhoamaan omistaja-arvoa. Lisäksi toistuvia yritysostoja tekevät yritykset eivät tutkielman perusteella vaikuttaisi hyötyvän suuremmasta koosta, vaan päinvastoin ostavan yrityksen suuremmalla koolla näyttäisi olevan negatiivinen vaikutus omistaja-arvon luontiin. Tutkielman tulosten perusteella on syytä pohtia toistuvien yritysostojen ja niiden avulla yrityksen kasvattamisen tarkoituksenmukaisuutta yrityksen omistajien näkökulmasta.

Saved in:
Language
Finnish
Subjects