Haku

Ulkoisen kriisin vaikutus sisäiseen työnantajakuvaan ja työntekijöiden sitoutumiseen: Case COVID-19

Aineiston käyttöoikeudet
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
QR-koodi

Ulkoisen kriisin vaikutus sisäiseen työnantajakuvaan ja työntekijöiden sitoutumiseen: Case COVID-19

Positiivinen työnantajakuva ja sitoutuneet työntekijät luovat suurta kilpailuetua yrityksille. Sisäisen työnantajakuvan ja työntekijän sitoutumisen merkitys on kasvanut huomattavasti viime aikoina, minkä vuoksi myös kilpailu parhaiden mahdollisten työntekijöiden rekrytoimisesta ja säilyttämisestä on kasvanut työmarkkinoilla. Tässä tutkielmassa tutkitaan koronakriisin vaikutusta sisäiseen työnantajakuvaan ja työntekijöiden sitoutumiseen. Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa käsitys siitä, mihin sisäisen työnantajakuvan ja työntekijän sitoutumisen muodostaviin tekijöihin koronalla on ollut vaikutusta ja mihin se on johtanut. Tutkimuksen tarkoituksena on toisin sanoen luoda tuoretta ja uutta tietoa sisäisestä työnantajakuvasta ja työntekijöiden sitoutumisesta uudessa kontekstissa, jossa koronakriisi on tutkimuksen kohteena. Tutkielman kirjallisuusosiossa muodostetaan käsitys sisäisestä työnantajakuvasta ja työntekijän sitoutumisesta aiemman kirjallisuuden perusteella. Kirjallisuusosiossa perehdytään tarkemmin siihen, mitä sisäinen työnantajakuva ja työntekijän sitoutuminen käsitteinä tarkoittavat ja mitkä tekijät niiden muodostumiseen vaikuttavat. Sisäiseen työnantajakuvaan ja työntekijän sitoutumiseen liittyvän kirjallisuuden perusteella muodostetaan teoreettinen viitekehys, joka puolestaan luo pohjan tutkimuksen empiiriselle osuudelle. Aineistonkeruu on toteutettu laadullisin tutkimusmenetelmin teemahaastattelua käyttäen. Aineisto kerättiin yhdestä yrityksestä haastattelemalla kahdeksaa henkilöä kahdesta eri asiakaspalvelutiimistä. Sen jälkeen aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksen tuloksena saatiin kuusi eri sisäiseen työnantajakuvaan ja työntekijän sitoutumiseen vaikuttavaa tekijää, joihin koronakriisi on eniten vaikuttanut. Näistä kahdesta teemasta valittiin kummastakin kolme tekijää, joita tarkasteltiin yksityiskohtaisemmin. Sisäisen työnantajakuvan osalta nämä tekijät olivat työympäristö, sisäinen viestintä ja lähiesimiestyö. Työntekijän sitoutumisen osalta tekijät olivat ihmisten väliset suhteet, työympäristö sekä johtaminen ja esimiestyö. Koronakriisi ja siitä aiheutuneet muutokset työpaikalla olivat vaikuttaneet kaikkiin yllä mainittuihin tekijöihin negatiivisesti. Ihmisten väliset suhteet ja sosiaalinen kanssakäyminen nousivat merkittävästi esille sekä työntekijän sitoutumisen että sisäisen työnantajakuvan teemassa. Tässä tutkimuksessa käytetyssä sisäiseen työnantajakuvaan liittyvässä kirjallisuudessa ihmisten välisiä suhteita ei mainita siihen vaikuttavana tekijänä. Tutkimuksen löydöksistä merkittävimpiä olivat työympäristö, ihmisten väliset suhteet sekä johtaminen ja esimiestyö, sillä kohderyhmä näki ne tärkeinä sisäiseen työnantajakuvaan ja työntekijän sitoutumiseen vaikuttavina ja rakentavina tekijöinä jo ennen koronakriisiä ja sen toimenpiteitä. Näin ollen organisaatioiden tulisi kiinnittää edellä mainittuihin tekijöihin erityistä huomiota säilyttääkseen positiivisen sisäisen työnantajakuvan ja sitoutuneet työntekijät, jotka puolestaan voivat luoda organisaatiolle kilpailuetua.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet