Työssä oppiminen työmotivaation lähteenä kaupanalalla

Aineiston käyttöoikeudet
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
QR-koodi

Työssä oppiminen työmotivaation lähteenä kaupanalalla

Tämän tutkimuksen aiheena on työssäoppiminen ja työmotivaatio kaupanalan työntekijöiden kokemana. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia kaupanalan työntekijöiden työssäoppimiskokemuksia ja etsiä niiden yhteyksiä työmotivaatioon. Tavoitteena oli selvittää, millaisia merkityksiä kaupanalan työntekijät työssä oppimiselle antavat. Lisäksi pyrittiin löytämään työmotivaation edellytyksiä tutkimuksen kohteena olevassa työyhteisössä. Kysymyksessä on laadullinen tutkimus, jonka empiirinen aineisto kerättiin myymäläketju Hemtexin henkilöstön joukosta. Aineisto koostuu kuuden työntekijän teemahaastatteluista; mukana oli myyjiä, myymäläpäälliköitä sekä myynninedistäjiä. Tutkimusaineisto analysoitiin teoriasidonnaista sisällönanalyysia käyttäen. Tutkimustulosten perusteella näyttää, että työssäoppiminen vaikuttaa positiivisesti työmotivaation viriämiseen. Suoritetussa tutkimuksessa oppiminen merkitsi tutkittaville kehittymisen ja osaamisen mahdollisuutta, kiinnostumista työstä ja itsestä, itsereflektiota, sosiaalisia kontakteja, pätemisen mahdollisuutta, uralla pärjäämistä, luottamuksen syntymistä ja yhteishengen nostatusta. Usein merkitykset  liittyivät omaan itseen: tavoitteisiin, tarpeisiin ja hyvinvointiin. Jos tarkastellaan niitä oppimiskokemuksia, joilla näytti olevan työmotivaatiota heikentävä vaikutus, voidaan todeta että motivaatiopula aiheutui pääosin kuormittumisesta, turhautumisesta työhön ja itseen, koulutuksen yksityiskohdista, sosiaalisesta kilpailusta ja vähäisestä kiinnostuksesta myyjän uraa kohtaan. Työmotivaation viriämisen edellytykset taas voidaan pääpiirteissään jakaa yksilöllisiin tarpeisiin ja työympäristön tarpeisiin. Yksilöllisillä tarpeilla tarkoitetaan sitä, että työmotivaatio viriää yksilön halusta kehittyä, hyödyntää osaamistaan, oppia rauhassa ja osallistua kiinnostaviin koulutuksiin, joissa itse voi tuoda omaa osaamistaan esille. Työympäristön tarpeilla taas tarkoitetaan, että työmotivaatio viriää kun muut antavat tukea ja palautetta sekä ovat monipuolisia, motivoituneita ja tasa-arvoisia suhteessa itseen. Lisäksi tärkeää on, että työympäristö on uusiutuva ja työyhteisön henki on hyvä.   Avainsanat: myyntityö, kaupanala, työssäoppiminen, työmotivaatio, motivaatiotekijät, työympäristö

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet