Hankinnan kehittäminen valmistavan teollisuuden pienessä tai keskisuuressa yrityksessä

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Hankinnan kehittäminen valmistavan teollisuuden pienessä tai keskisuuressa yrityksessä

Hankinnan merkitys yrityksen arvoa tuottavana strategisena funktiona on kasvanut viime aikoina etenkin suuremmissa valmistavan teollisuuden yrityksissä. Tästä huolimatta hankinta nähdään useissa pienissä tai keskisuurissa yrityksissä pelkästään operatiivisen toiminnan tukifunktiona, jonka vaikutus yrityksen kilpailukykyyn ei ole merkittävä. Tämä diplomityö tutkii tamperelaisen valmistavan teollisuuden yrityksen Levytyö Särkisen hankintatoimea ja pyrkii kehittämään sitä hankintakirjallisuuden pohjalta. Työn tarkoituksena on selvittää kohdeyrityksen hankinnan kehityksen nykytila sekä antaa kehitysehdotuksia liittyen tuote- ja palveluhankintojen johtamiseen sekä hankinnan organisointiin. Lisäksi työssä pyritään tekemään kirjallisuudelle arvokkaita löydöksiä jo olemassa olevien hankinnan työkalujen sovittamisesta pienten tai keskisuurten yritysten toimintaan. Tutkimus toteutettiin monimenetelmäisenä tapaustutkimuksena, jossa käytettiin kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tiedonkeruumenetelmiä. Kvantitatiivinen aineisto kerättiin kohdeyrityksen talous- ja toiminnanohjausjärjestelmistä hankintadatana. Kvalitatiivinen aineisto kerättiin henkilökunnan puolistrukturoitujen haastattelujen sekä työaikana toteutetun aktiivisen havainnoinnin avulla kohdeyrityksestä. Työssä käytettiin hyödyksi hankinnan kehitysasteen määrittämiseen, hankinnan organisointiin, strategiseen hankintaan ja portfoliomalleihin liittyvää kirjallisuutta. Tutkimuksessa havaittiin, että kohdeyrityksen hankinnan kehitysaste on matala ja hankintafunktio keskittyy palvelemaan lähinnä vain tuotannon tarpeita. Tästä syystä yritykselle kehitettiin ketterä hankinnan portfoliomalli, joka luo perustan työssä määriteltyjen tuote- ja palveluhankintojen johtamiselle tulevaisuudessa. Tutkimuksessa huomattiin, että hankintastrategioiden määrittelyssä pitää ottaa huomioon myös portfolion ulkopuoliset tekijät ja muuttuva liiketoimintaympäristö. Matalan kehitysasteen yritysten tulee luoda portfoliomalleista mukailtavia ja suhtautua kriittisesti niiden antamiin ehdotuksiin välttääkseen subjektiivisesti määriteltyjen portfolioiden virheitä. Tutkimuksen lopuksi kohdeyritykselle ehdotettiin hankinnan tulevaisuuden kehittämisen varmistamiseksi, että yritys keskittäisi hankinnan vastuun yhdelle hankintapäällikölle mutta pitäisi operatiivisen oston toiminnat hajautettuna eri osastoille. Tällaisessa hybridissä hankintaorganisaatiossa hankintapäällikkö ottaisi vastuun hankintafunktion strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä sekä vastaisi hankinnan ja muiden funktioiden yhteistyöstä. Järjestely loisi kohdeyrityksen kaltaiselle valmistavan teollisuuden yritykselle ketterän ja tehokkaan hankintaorganisaation, joka tukisi yhdessä esiteltyjen hankinnan työkalujen kanssa kohdeyrityksen kannattavan kasvun tavoitetta.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Koulutusohjelmat