Lean-muutoksen johtaminen lentokoneiden kunnossapidossa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Lean-muutoksen johtaminen lentokoneiden kunnossapidossa

Tässä diplomityössä rakennettiin muutossuunnitelma, jolla Lean-filosofia otetaan käyttöön sotilaslentokoneiden kunnossapidossa. Muutoksen tavoitteena oli parantaa organisaation suorituskykyä. Työ vastaa tutkimuskysymykseen ”kuinka Lean-filosofiaa voidaan soveltaa ja ottaa käyttöön lentokonehuoltoympäristössä?”. Tutkimuskohteena oli Ilmavoimien erään lentotekniikkalaivueen lentue. Työssä painottui muutosjohtaminen. Muutoksen tavoitteissa painottuivat yksittäisten Lean-menetelmien sijaan Lean-filosofian ja -ajattelutavan ottaminen käyttöön tutkimuskohteessa. Tutkimuskohteessa oli jo käytössä useita Lean-menetelmiä ja -työkaluja, vaikka niiden yhteydessä ei Leanista puhuttukaan. Muodostettu muutossuunnitelma on kaksiosainen; muutosvalmiuden rakentaminen ja muutoksen toteuttaminen. Muutosvalmiuden rakentamisen vaiheita pilotoitiin tutkimuskohteessa. Muutossuunnitelma laadittiin kirjallisuustutkimuksen avulla, jonka aineistona käytettiin aiheen kirjallisuutta, tieteellisiä artikkeleita ja opinnäytetöitä. Tutkimuskohteen muutosvalmiuden mittaamiseen käytettiin kyselyä. Muutosvalmiuden rakentamisessa tarvittavien muutosagenttien tunnistamiseen käytettiin kyselyä ja haastatteluja. Lean-filosofiaa ja -menetelmiä voi soveltaa lentokoneiden kunnossapitoympäristössä, mutta tutkimuksen aineistosta löytyi vain vähän apua siihen, kuinka Lean-muutos toteutetaan tutkimuskohteen kaltaisessa organisaatiokulttuurissa. Kirjallisuustutkimuksen keskeisin löydös oli, että Lean-muutokseen ei ole olemassa yhtä, työkalutasolle menevää kaavaa, vaan muutos pitää suunnitella tapauskohtaisesti. Leanin soveltamisessa kunnossapidossa havaittiin, että virtaustehokkuuden maksimoinnin sijaan tulee keskittyä hukan poistamiseen. Valmistukseen tarkoitetut Lean-periaatteet pitää sovittaa, mutta muunlaisessa kunnossapidossa käytetyt menetelmät vaikuttivat soveltuvan sellaisenaan lentokonehuoltoympäristöön. Lean-tutkimuksessa on myös aukko siinä, kuinka eri tulokset soveltuvat eri maiden välillä, joten tässä tutkimuksessa tehtiin oletuksia siinä, kuinka käytettyjen lähteiden havainnot soveltuivat tutkimuksen kohteeseen. Tutkimuksessa käsiteltyä muutosta rajoitti myös se, että se rajoittui yhteen yksikköön, ei koko organisaatioon. Rakennettua muutossuunnitelmaa voidaan käyttää tutkimuskohteen kaltaisissa organisaatioissa. Muutossuunnitelmaa rakentaessa havaittiin, että muutossuunnitelmalle asetettu vaatimus siitä, että muutoksen voisi toteuttaa sellainen henkilö, joka ei ole perehtynyt Lean-filosofiaan, ei ollut sellaisenaan toteuttamiskelpoinen. Työn raportti kirjoitettiin sellaiseen asuun, että se sisältää muutoksen johtajan valmentamiseen tarvittavat keskeiset asiat.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Koulutusohjelmat