Euroopan unionin pysyvän operatiivisen sotilasesikunnan merkitys Euroopan unionin strategiselle autonomialle

Aineiston käyttöoikeudet
Julkinen
QR-koodi

Euroopan unionin pysyvän operatiivisen sotilasesikunnan merkitys Euroopan unionin strategiselle autonomialle

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Euroopan unionin pysyvän operatiivisen sotilasesikunnan merkitystä Euroopan unionin strategisen autonomian tavoitteelle. Euroopan unioni perusti ensimmäistä kertaa historiassaan pysyvän operatiivisen sotilasesikunnan, sotilaskriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavara MPCC:n, vuonna 2017. Perustaminen liittyi EU:n vuonna 2016 julkaiseman ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian vaatimuksiin strategisesta autonomiasta, itsenäisistä kyvyistä ja paremmasta organisoitumisesta, mutta samalla myös pidempiaikaisempiin vaatimuksiin pysyvästä operatiivisesta sotilasesikunnasta. Tutkimuksen teoreettisena ongelmana strategisen autonomian käsite määritellään EU:n kyvyksi toimia riippumattomasti strategisten etujensa turvaamiseksi ja käsite jaetaan suorituskykyperusteista sotilasstrategista mallia mukaillen kolmeen alakonseptiin, jotka ovat poliittinen, operatiivinen ja teollinen autonomia. Näistä operatiivinen autonomia nousee tutkimuksen keskiöön. Empiirisenä ongelmana selvitetään yleisemmin EU:n pysyvän operatiivisen sotilasesikunnan tarvetta Lissabonin sopimuksen solmimisen jälkeisenä aikana sekä konkreettisemmin sitä, kuinka MPCC tukee strategisen autonomian tavoitetta. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja tukeutuu teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin Barry Posenin rakenteelliseen realismiin. Tutkimuksessa käytetty primääriaineisto koostuu Euroopan unionin virallisista asiakirjoista sekä teema- ja kyselyhaastatteluista. Aineistoa on täydennetty muulla tutkimuskirjallisuudella ja tutkimus rajataan ajallisesti vuosiin 2009-2019. Tutkimuksen itsenäisinä johtopäätöksinä todetaan, että kysymys Euroopan unionin pysyvästä operatiivisesta sotilasesikunnasta on Euroopan strategisen autonomian kannalta merkittävä, jotta EU kykenee toimimaan EU:n yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa vahvistaen omien etujensa mukaisesti tarvittaessa myös yksin. MPCC:n merkitys Euroopan unionin strategiselle autonomialle on vielä toistaiseksi symbolinen, mutta jo nyt se vahvistaa operatiivisen autonomian institutionaalista viitekehystä ja mikäli MPCC:n kehittäminen etenee suunnitelmien mukaisesti, tukee se monin osin Euroopan unionin strategisen autonomian tavoitetta.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet